برشی از مطبوعات(۱۰) تکرارمشروطیت؛توّهم‌یاتحریف‌تاریخ
مشروطیت نقطه عطفی از تاریخ ایران است که پس از تاسیس جمهوری اسلامی دستمایه تحریف،وتحلیل های متناقض وبامیل شد.وازجمله اینکه
گفتند:
«:«ماسال‌هابه‌خاطراسلام‌زجرکشیده‌ایم‌ونمی‌گذاریم‌دمکراسی‌در سایه‌اسلام‌باشد،نصب ‌حکومت‌دراسلام‌ازطرف‌خداونداست‌نه‌ازطرف‌مردم!وحقوق‌ حاکم‌برمردم‌وحقوق‌مردم‌برحاکم‌ازسوی‌خداوندمعّین‌می‌شود.اگرجزاین‌تصورشود. حکومت‌الهی‌مفهوم‌و مصداقی‌نخواهدداشت!»…
این گرارش از جمله مطالبی ست که پس از تعطیلی روزنامه سلام مرا زندانی وبعداز آن با سفارش به مطبوعات ازآنزمان تا کنون از کار بیکار… این گزارش رادر روزنامه سلام در تاریخ ۱۴مرداد۱۳۷۷ با نام مستعار «علی میثمی»نوشتم به که به مناسبت سالگردانقلاب مشروطیت آن اینحا آورده ام:
در بخشی از آن می خوانیم:
تکرارمشروطیت؛توّهم‌یاتحریف‌تاریخ
اشاره:
امروزمصادف‌است‌باسالگردانقلاب‌‌مشروطیت،نهضتی‌که‌درسال‌۱۲۸۵ه.ش.به‌وقوع پیوست‌.رویدادی‌که‌به‌رهبری‌نُخبگان‌جامعه-اعم‌ازروحانیت‌روشنفکران-و باتوجه ‌به‌تحولات‌‌جهانی‌واوضاع‌کشورایران،باهمراهی‌ضعیف‌مردمی‌که‌هنوزازآزادی‌، دمکراسی،پارلمان،احزاب‌وسیاست،اندکی‌نمی‌دانستندواستبدادقاجارواستعمار بیگانگان‌دراعماق‌رفتارهایشان‌عجین‌شده‌بود،سرآغازشکست‌استبدادوطلیعه‌آزادی‌در ایران‌شدوبه‌عنوان‌سرفصلی‌بسیارمهم‌درتاریخ،به‌تاریخ‌‌پیوست.
حاکمیت‌چندصدساله‌استبدادوبازی‌استعماردرایران‌همراه‌باعقب‌ماندگی‌وعدم‌رشد وآگاهی‌توده‌های‌مردم‌اززمان‌خود،بی‌سوادی‌وعادت‌به‌سنت‌های‌موهوم‌وبیهوده،باعث ‌شدبین‌سه‌نوع‌تفکرازنخبگان‌سیاست‌ونظریه‌پردازان‌‌وزعمای‌انقلاب‌مشروطیت‌‌‌‌‌نزاعی ‌گسترده‌شکل‌گیرد.اختلافی‌که‌مردم‌درآن‌تنهانظاره‌گربودندوازماهیت‌آن‌بی‌اطلاع‌و اصلابرای‌آنان-باتوجه‌به‌دوربودن‌ازقافله‌پیشرفت،دانش‌وآگاهی‌های‌زمانه-قابل‌ درک‌نبود.
یک‌تفکرازغرب‌وپیشرفت‌‌هایش‌وآزادی‌ودمکراسی‌به‌وجودآمده‌معبودی‌حقیقی‌و آرمانی‌‌مطلوب‌‌وایده‌آل‌معرفی‌‌می‌کردواندیشه‌ای‌هم‌باتوسل‌وتمسک‌وبرکات‌دنیای ‌غرب،اسلام‌رامحورهمه‌چیزدانسته‌ومی‌خواست‌بانواندیشی‌دینی‌وتطابق‌آن‌بازمان، همراه‌باتحولات‌جهانی‌وپیشرفت‌های‌‌علمی،قوانین‌اسلام‌رامبناوزیربنای‌حکومت‌قرار دهد.دراین‌بین‌هم‌دیدگاهی‌وجودداشت‌که‌تنهاتفکر‌وبرداشت‌خودازاسلام‌راصحیح‌و اکمل‌می‌دانست‌ومی‌خواست‌باهمان‌دیدگاه‌های‌سنتی‌وقشری‌‌وباافکاربسته‌خوداز دین‌و اسلام‌آن‌رابه‌منصۀ‌ظهوربرساند.‌
وجوداختلاف‌عمیق‌دردیدگاه‌های‌فوق‌ونزاع‌حاصله‌ازآن‌وناتوانی‌درحراست‌ازانقلاب‌مشروطیت‌،‌منجربه‌شکست‌آن‌شد.انقلاب‌اسلامی‌ایران‌بعدازسال‌های‌زیاد،آزادی‌را دوباره‌به‌خانه‌آوردواستبدادراشکست‌.
نوپایی‌انقلاب‌وحوادث‌مترقبه‌وغیرمترقبه‌آن،بی‌تجربگی‌مدیران‌وانقلابیون‌دراداره ‌جامعه‌و…به‌یک‌نوع‌انسدادورکودحرکت‌‌انجامید؛که‌بادوم‌خردادماه‌‌وانتخاب‌آقای‌ ‌خاتمی‌‌به‌عنوان‌پنجمین‌رئیس‌جمهوری‌‌دوباره‌آغازیدن‌گرفت.باتوجه‌به‌مسائلی‌که‌در این‌دوره‌ازانتخابات‌ریاست‌جمهوری‌به‌وجودآمد،عنوان‌شدکه‌:«احساس‌خطرکنید، برخی‌می‌خواهندمشروطه‌رادوباره‌تکرارکنند»سؤال‌این‌است‌که‌آیامردم،روحانیت‌، روشنفکران‌زمانه‌ما،مردم‌وروحانیت‌وروشنفکران‌زمان‌مشروطه‌اند؟
ادامه گزارش را دراینجا مطالعه بفرمائید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)