برشی از مطبوعات(۱۰) تكرارمشروطيت؛توّهم‌ياتحريف‌تاريخ
مشروطیت نقطه عطفی از تاریخ ایران است که پس از تاسیس جمهوری اسلامی دستمایه تحریف،وتحلیل های متناقض وبامیل شد.وازجمله اینکه
گفتند:
«:«ماسال‌هابه‌خاطراسلام‌زجركشيده‌ايم‌ونمی‌گذاريم‌دمكراسی‌در سايه‌اسلام‌باشد،نصب ‌حكومت‌دراسلام‌ازطرف‌خداونداست‌نه‌ازطرف‌مردم!وحقوق‌ حاكم‌برمردم‌وحقوق‌مردم‌برحاكم‌ازسوی‌خداوندمعّين‌می‌شود.اگرجزاين‌تصورشود. حكومت‌الهی‌مفهوم‌و مصداقی‌نخواهدداشت!»…
این گرارش از جمله مطالبی ست که پس از تعطیلی روزنامه سلام مرا زندانی وبعداز آن با سفارش به مطبوعات ازآنزمان تا کنون از کار بیکار… این گزارش رادر روزنامه سلام در تاریخ ۱۴مرداد۱۳۷۷ با نام مستعار «علی میثمی»نوشتم به که به مناسبت سالگردانقلاب مشروطیت آن اینحا آورده ام:
در بخشی از آن می خوانیم:
تكرارمشروطيت؛توّهم‌ياتحريف‌تاريخ
اشاره:
امروزمصادف‌است‌باسالگردانقلاب‌‌مشروطيت،نهضتی‌كه‌درسال‌۱۲۸۵ه.ش.به‌وقوع پيوست‌.رويدادی‌كه‌به‌رهبری‌نُخبگان‌جامعه-اعم‌ازروحانيت‌روشنفكران-و باتوجه ‌به‌تحولات‌‌جهانی‌واوضاع‌كشورايران،باهمراهی‌ضعيف‌مردمی‌كه‌هنوزازآزادی‌، دمكراسی،پارلمان،احزاب‌وسياست،اندكی‌نمی‌دانستندواستبدادقاجارواستعمار بيگانگان‌دراعماق‌رفتارهايشان‌عجين‌شده‌بود،سرآغازشكست‌استبدادوطليعه‌آزادی‌در ايران‌شدوبه‌عنوان‌سرفصلی‌بسيارمهم‌درتاريخ،به‌تاريخ‌‌پيوست.
حاكميت‌چندصدساله‌استبدادوبازی‌استعماردرايران‌همراه‌باعقب‌ماندگی‌وعدم‌رشد وآگاهی‌توده‌های‌مردم‌اززمان‌خود،بی‌سوادی‌وعادت‌به‌سنت‌های‌موهوم‌وبيهوده،باعث ‌شدبين‌سه‌نوع‌تفكرازنخبگان‌سياست‌ونظريه‌پردازان‌‌وزعمای‌انقلاب‌مشروطيت‌‌‌‌‌نزاعی ‌گسترده‌شكل‌گيرد.اختلافی‌كه‌مردم‌درآن‌تنهانظاره‌گربودندوازماهيت‌آن‌بی‌اطلاع‌و اصلابرای‌آنان-باتوجه‌به‌دوربودن‌ازقافله‌پيشرفت،دانش‌وآگاهی‌های‌زمانه-قابل‌ درك‌نبود.
يك‌تفكرازغرب‌وپيشرفت‌‌هايش‌وآزادی‌ودمكراسی‌به‌وجودآمده‌معبودی‌حقيقی‌و آرمانی‌‌مطلوب‌‌وايده‌آل‌معرفی‌‌می‌كردوانديشه‌ای‌هم‌باتوسل‌وتمسك‌وبركات‌دنيای ‌غرب،اسلام‌رامحورهمه‌چيزدانسته‌ومی‌خواست‌بانوانديشی‌دينی‌وتطابق‌آن‌بازمان، همراه‌باتحولات‌جهانی‌وپيشرفت‌های‌‌علمی،قوانين‌اسلام‌رامبناوزيربنای‌حكومت‌قرار دهد.دراين‌بين‌هم‌ديدگاهی‌وجودداشت‌كه‌تنهاتفكر‌وبرداشت‌خودازاسلام‌راصحيح‌و اكمل‌می‌دانست‌ومی‌خواست‌باهمان‌ديدگاه‌های‌سنتی‌وقشری‌‌وباافكاربسته‌خوداز دين‌و اسلام‌آن‌رابه‌منصۀ‌ظهوربرساند.‌
وجوداختلاف‌عميق‌درديدگاه‌های‌فوق‌ونزاع‌حاصله‌ازآن‌وناتوانی‌درحراست‌ازانقلاب‌مشروطيت‌،‌منجربه‌شكست‌آن‌شد.انقلاب‌اسلامی‌ايران‌بعدازسال‌های‌زياد،آزادی‌را دوباره‌به‌خانه‌آوردواستبدادراشكست‌.
نوپايی‌انقلاب‌وحوادث‌مترقبه‌وغيرمترقبه‌آن،بی‌تجربگی‌مديران‌وانقلابيون‌دراداره ‌جامعه‌و…به‌يك‌نوع‌انسدادوركودحركت‌‌انجاميد؛كه‌بادوم‌خردادماه‌‌وانتخاب‌آقای‌ ‌خاتمی‌‌به‌عنوان‌پنجمين‌رئيس‌جمهوری‌‌دوباره‌آغازيدن‌گرفت.باتوجه‌به‌مسائلی‌كه‌در اين‌دوره‌ازانتخابات‌رياست‌جمهوری‌به‌وجودآمد،عنوان‌شدكه‌:«احساس‌خطركنيد، برخی‌می‌خواهندمشروطه‌رادوباره‌تكراركنند»سؤال‌اين‌است‌كه‌آيامردم،روحانيت‌، روشنفكران‌زمانه‌ما،مردم‌وروحانيت‌وروشنفكران‌زمان‌مشروطه‌اند؟
ادامه گزارش را دراینجا مطالعه بفرمائید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)