انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
جلوی ضرر را از هر جا بگیرید،منفعت است؛وتوافق هسته ای منفعتی ست که پس از یک دهه خُسران به سبب تحریم و پاگرفتن پادوهای اقتصادی،بدست آمد.
حسن روحانی(رئیس جمهوری)توافق هسته ای را بُرد ۳بر۲ایران توصیف کرد!!
ولی این پرسش مطرح می شود که آیا مگر در یک تورنمنت ولیگ فقط یک بازی صورت می گیرد؟!
این در حالی ست که برای بُرد و وضعیت تیم در بازی،جمع امتیاز و رده مهم است.
تحریم های مضاعف برای کُندکردن سرعت انرژی هسته ای،انقلاب و ایران را تا مرز سقوط و ورشکستگی برد؛تاآنجا که علی خامنه ای(رهبرج.ا.)(برخلاف سلفش که در جنگ ۸ساله باعراق رسما مسئولیت پذیرفت و جام زهر نوشید وباقبول قطعنامه به آن خاتمه داد)باعنوان«نرمش قهرمانانه»به آن صورت پیروزی داده تا درپی جلوگیری از این سقوط شود.سقوطی که انقلاب ۵۷ بارها وبارها تا مرز آن رفت وبه قیمت از دست دادن خیلی چیزها(ازجمله شرف وانسانیت و اخلاق)وضعیت خود را در ته جدول حفظ کرد.
افراط در آرمان گرایی ایده آلیستی در بیان شعارها و اهداف انقلاب،بانفوذ جواسییس و حضور آنان در عرصه مدیریت کلان(تا همین حال حاضر )،به سبب ضعف روحانیت در نداشتن بینش مدیریتی در اداره کشور واعتماد آنها به آدم های ریاکار،پارادوکس نفاق را واردفرهنگ این کشور وانقلاب کرد،که دلیل عقب نشینی از همه آن هارت و پوت های گزافانه که در هر موضوعی داده می شود،است!
ابتدای انقلاب با تصرف سفارت آمریکا(به عنوان مرکز لانه جاسوسی)به مدت ۴۴۴روز و شعارهایی که دور از واقع بود،تا الان ما رادر گروگان آمریکایی ها قرار داده و تخم تحریم ها از همان زمان کاشته شد و هنوز هم بابت این تصرف،ادامه دارد.
وسپس بدنبال آن شعار«صدور انقلاب»،آن هم توسط ارگانهای دولتی و امنیتی است!که نتیجه اش قربانی شدن عده ای درمعاملات پنهانی شد که دراین موضوع آنچنان دخیل نبودند.
ورود پنهانی مک فارلین به ایران ازجمله آن است.افشای آن ضربه مهلکی به دوطرف معامله وارد ساخت. تا جایی که ریگان رسما اعتراف کرد چنانچه خمینی از ماهیت قضیه آگاه می شد همه طرف ایرانی سربه نیست می شدند.اما درمرحله آخر این معامله کنندگان بودندکه با تحریف حقیقت وپنهان داشتن ماهیت اصلی،وضعیت را ۱۸۰درجه به نفع خود تغییر و برخی را وجه المعامله خود کرده وبه قربانگاه برده و ذبخ کردند!
هم چنین در مورد جنک با عراق از آن شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه درجهان و فتح قدس ازراه کربلا،به قبول (درموقعیت ضعیف)قطعنامه ۵۹۸ انجامید.
همه اینها از جمله مواردی ست که مدیریت ضعیف دراداره کشور با بدست آوردن رگ خواب روحانیت حاکم برکشور،برسر این ملت بوجود آورده است.مدیریتی که خود افسارش در اختیار معدود افرادی ست که به مثابه دولت سایه در هدایت امور درهمه جا هستند و بعضا با مراکز وسرویس های جاسوسی درارتباط.
داستان ما و غرب وآمریکا داستان آن کودک وسعدی ست!که به عاقلان دانند ضرب المثل شده است.
برای غرب و آمریکا،وضعیت فعلی نظام ج.ا.،بهترین وضعیت دلخواه است.انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند و همیشه به تب راضی شد و برای آن جشن و پایکوبی برقرار…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۱مرداد۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)