فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از پشتیبانی گسترده برای قطعنامه مصوب امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره «تضمین پاسخگویی و عدالت برای تمام موارد نقض حقوق بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی» استقبال می کند. با توجه به شکست تحقیقات داخلی و راه کارهای جبران، پیام شورا به قربانیان و نیز مرتکبان جرایم که پاسخگویی در سطح بین المللی پیگیری خواهد شد، شایسته حمایت وسیع و بدون تزلزلی است که اعضای اتحادیه اروپا (از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا) به عمل آوردند.

Palestine: At last, a ray of hope for the victims

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «کوتاهی از پشتیبانی از قطعنامه ای که توجه کامل آن به پاسخگویی بود به معنای قصور در باره حق قربانیان و تشویق تکرار جرایم بین المللی و معافیت از مجازات برای آنها می بود. با حمایت از این قطعنامه بسیار مهم، پیام اتحادیه اروپا این است که اوضاع دیگر به روال سابق نیست و معافیت از مجازات برقرار نخواهد بود.»

این قطعنامه که امروز به تصویب رسید دارای تعادل دقیقی است که تمام موارد نقض ارتکابی تمام طرف ها را مورد پوشش قرار می دهد؛ به حصول اطمینان از پاسخگویی و عدم تکرار نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر توجه دارد و بدین ترتیب چرخه معافیت از مجازات را متوقف می کند.

در چارچوب تکرار جرایم بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین، جامعه بین المللی که شورای حقوق بشر نهاد اصلی مسؤول آن برای پیشبرد و محافظت از حقوق بشر است، بدین ترتیب عزم خود را برای پاسخگو ساختن مرتکبان جرایم و ارایه جبران به قربانیان را به نمایش می گذارد. امید ناشی از تغییرهای ساختاری اخیر ـ پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی به توسط فلسطین، گشایش تحقیق مقدماتی دادستانی دادگاه بین المللی جزایی در باره وضعیت و تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی به توسط فلسطین ـ را باید تمام دولت ها ترویج کنند، به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا که دارای موضع اصولی حمایت از نظام بین المللی عدالت کیفری هستند.

کمیسیون مستقل تحقیق در باره درگیری ۲۰۱۴ غزه گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارایه کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از این گزارش استقبال کرد، زیرا گزارش با یافته های خود فدراسیون در مورد ارتکاب جرایم بین المللی طی درگیری ۲۰۱۴سازگار بود. قطعنامه امروز در پی گزارش کمیسیون مستقل تحقیق منصوب شورای حقوق بشر برای تحقیق در باره جرایم بین المللی ارتکابی طی درگیری ۲۰۱۴ غزه به تصویب رسید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)