لب ببندم هر دمی زین سان ســـخن
توبه آرم هر دمی صــــد بــار مــن
کاین سخن را بعد ازین مدفون کنم
آن کشنده می‌کشد من چون کنم؟
چونکه خامــش می‌کنم من از رَشَد
او به صد نوعم به گفتن می‌کـــشـد
ای تقاضاگر درون همچون جنیــن
چون تقاضــــا می‌کنی اتمــام ایــن
سهــل گــردان ره‌نــما تــوفــیق ده
یا تــقاضــا را بهــــل بر مــا مــنـــه
مولوی

هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد. هیچ لجظه ای از زندگی آدم هم فقط آن لحظه نیست. تمام تاریخی که پشت سر اوست او را می‌سازد و آن آدم هم در لحظه معین چیز معینی است. این فقط در مورد یک شخص است. در مورد یک گروه و سازمان هم صادق است و بسیار پیچیده تر. متنوع تر و…
توجه شما را به بخش دیگری از گفت‌و‌شنود با شاعر و نویسنده ارجمند آقای اسماعیل وفا یغمائی جلب می‌کنم.

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)