۷ بردار حمله قدیمی که مجرمان سایبری هنوز از آن استفاده می کنند
 
مجرمان سایبری برای هدف قرار دادن سازما‌ن‌ها، سیستم‌ها و داده‌ها به بردارهای حمله قدیمی متکی هستند. این بردارهای حمله با اینکه قدیمی هستند هنوز کار می‌کنند و ارزان هستند. در این مقاله از وب‌سایت امنیت کنش‌تک به ۷ بردار حمله قدیمی اشاره می‌کنیم که مجرمان سایبری هنوز از آنها استفاده می‌کنند.
 
حتی در عصر تکامل دیجیتال امروزی، هکرها از بردارهای حمله‌ای استفاده می‌کنند که بیش از چند دهه قدمت دارند. تحقیقات نشان می‌دهد درحالیکه ویژگی‌های حمله می‌تواند با گذشت زمان تغییر کند، نقاط درگیری، توزیع و تکثیر بدافزار یا ویروس باقی می‌ماند.
 
مجرمان سایبری تمایل دارند به روش‌های حمله قدیمی بازگردند، به ویژه زمانی که بردارهای جدیدتر بسته می‌شوند یا اجرای آنها به دلیل تلاش‌های مجری قانون و تیم‌های امنیتی دشوارتر می‌شود.
 
ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

۷ بردار حمله قدیمی و رایج

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)