چند سال پیش(۳۴)؛۷خرداد۱۳۵۹اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب (روز قانون و هفته مجلس)

آنچه می خوانیدانتخابات پارلمانی،از اولین دوره درایران،تادوره ششم بعد ازانقلاب است:
۱-در۸مرداد۱۲۸۸درتهران اعلام شدهرمحله وکیل خودراتعیین کند.انتخابات این دوره دومرحله ای خواهد بود.
*توضیح: دومرحله اي شدن انتخابات پس ازتاسيس ج.ا.ا.بارهارچه بصورت عملي وچه درحد اعلام ونظريه،مشابه آن تكرارشده است.
۲-درتاريخ۳۰آبان۱۲۸۸انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی دردومرحله انجام شد.
۳-درتاريخ۳۰آبان۱۲۹۰طبق مصوبه مجلس، قانون انتخابات یک مرحله ای شد.
۴-درتاريخ۲۲مهر۱۳۲۸دکترمحمدمصدق به همراه۲۰۰نفرديگر،بخاطرسوءجریان در انتخابات دوره شانزدهم دردربارتحصن کردند؛برای همین اخذآراموقتامتوقف شد.
۵-درتاريخ۱۹آبان۱۳۲۸قرائت آرای شهرتهران متوقف وانجمن نظارت برانتخابات بطلان آنرااعلام کرد.
۶-درتاريخ۱۰فروردین۱۳۲۹تعدادی ازطبقات مختلف مردم درمقابل وزارت کشور بخاطر آرای صندوق لواسانات تهران،دست به تجمع واعتراض زدند.این اعتراض باعث درگیری بین موافقان ومخالفان شدو سرانجام صندوق لواسانات باطل اعلام گرديد.
۷-درتاريخ۲۵آذر۱۳۳۰دكترمحمدمصدق درمورددوره هفدهم مجلس گفت:این دوره برای اولین باردرتاریخ مشروطیت بدون دخالت ونفوذعوامل داخلی وخارجی انجام می گیرد.
۸-درتاريخ۱۰دی۱۳۳۰دررشت به مناسبت انتخابات مجلس،بین دسته جات مختلف،زدوخوردهایی صورت گرفت وعده ای زخمی ومجروح شدند.
۹-درتاريخ۲۴دی۱۳۳۰درچندمنطقه ازشهرتهران تظاهراتي بخاطرنحوه انتخابات صورت گرفت؛ ودراین رابطه درگیریهایی بوجودآمدوعده ای زخمی ومجروح شدند.
۱۰-درتاريخ۲۶دی۱۳۳۰بین موافقان ومخالفان درمبارزات انتخاباتی شهرستان خرم آباد زدوخوردهای شدیدی صورت گرفت که منجربه دخالت پلیس شد.دراین اعتراضات،سه نفرکشته و۶نفرزخمی شدند.
۱۱-درتاريخ۱۶بهمن۱۳۳۰شمس قنات آبادی که برای کمک به انتخابات مردم وارد خرم آبادشده بود،مورد سوء قصد قرارگرفت.
۱۲-درتاريخ۱۹بهمن۱۳۳۰مبارزات انتخاباتی درزابل منجربه منارعات انتخاباتی شد و عده زیادی به قتل رسیدند.
۱۳-درتاريخ۸اردیبهشت۱۳۳۱دكترمحمدمصدق درنامه ای به مجلس،بوجود فساد دربعضی ازحوزه های انتخاباتی اشاره كردوگفت:مردم ازوکلای تحمیلی تنفرکامل دارند.مصدق ازنمایندگان خواست اعتبارنامه های آنان رامخدوش کنند.
۱۴-درتاريخ۹اردیبهشت۱۳۳۱آیت الله سیدفخرالدین جزایری(نایب رئیس انجمن نظارت برانتخابات تهران)در پاسخ به دكترمحمدمصدق(نخست وزیر) فساد در انتخابات تهران راتائیدکرد.
۱۵-درتاريخ۱۲بهمن۱۳۳۱آیت الله کاشانی درمصاحبه ای اعلام کرد:دولت، در انتخابات دوره هجدهم عملا دخالت کرده است وکاندیداهای دولتی از صندوقها بیرون آمده اند.
۱۶-درتاريخ۲۷مرداد۱۳۳۹بخاطردخالت حزب دولتی ملیون درانتخابات تهران و شهرستانها،منفردین دراطلاعیه ای به فسادآراء اشاره کردند.
بین کاندیداهای اقلیت واكثریت ومنفردین دراین رابطه زدوخوردهایی صورت گرفت.درهمین رابطه چندحوزه انتخاباتی ازسوی مقامات قضایی توقیف وباطل اعلام شد.
۱۷-درتاريخ۶آذر۱۳۳۹شاه انتخابات دوره بیستم راخدشه داراعلام کردودرهمین رابطه ازکلیه نمایندگان انتخاب شده ازحزب ملیون ومردم ومنفردین خواست استعفا بدهند.
۱۸-درتاريخ۲۴دی۱۳۲۰قانون جدیدانتخابات ازطرف دولت اعلام شدوانتخابات برای اولین مرتبه درایران به صورت کارت الکترال صورت گرفت.
*توضیح:موضوعي كه پس ازتاسيس ج.ا.ا. مشابه آن بارهاازسوي مسئولين انتخاباتي مطرح شده است.
۱۹-درتاريخ۳۱مرداد۱۳۴۲جامعه روحانیت،دوره بیست ویکم انتخابات مجلس شورای ملی راتحریم کرد.
*توضیح:پس ازتاسيس ج.ا.ا.مشابه تاريخي آنرادركناره گيري مجمع روحانيون مبارزازانتخابات وسياست مشاهده كرديم.آنهاچون جزوحاكميت هستند و بودند چنين اعتراضي رانمي توانستندعلنابه رخ بكشانند،لذابه استراحت سياسي پرداختند وساكت شدند!
۲۰-درتاريخ۲۹شهریور۱۳۴۲طبق همان لیستی که دولت ازقبل تهیه واعلام کرده بود،نمایندگان مجلس از صندوق هابیرون آمدند.
*توضیح:مشابه تاريخي آن راپس ازتاسيس ج.ا.ا. درنحوه تائيدكانديداهابانظارت استصوابي شوراي نگهبان مي توان احساس كرد؛البته بايك شكل وشمايلي كاملامتفاوت.
۲۱-درتاريخ۲۴اسفند۱۳۵۸،اولين انتخابات براي اولين تشكيل پارلمان درج.ا.ا.آغازشد.
۲ ۲-درتاريخ۱۵فروردین۱۳۵۹دردوره اول مجلس درنظام ج.ا.ا.،دههاگروه،انجمن وکاندیدادرشهرهای تبریز، نوشهر،رودسر،لنگرود،اراک،کرج،مشهد،کاشان،زنجان وماکونسبت بوجودتوطئه وتقلب درانتخابات اعتراض کرده وخواستارابطال و تجدید آن شدند.کمیسیوني۷نفره ازسوی شورای انقلاب ماموررسیدگی شد.
۲۳-درتاريخ۶فروردین۱۳۵۹ابوالحسن بني صدر(اولين رئيس جمهوري ج.ا.ا.) در پاسخ به اعتراض گروهی از کاندیداهادرموردتقلب درانتخابات گفت:اصل انتخابات را نباید لغوکرد.اماهرجاتقلب شده باشدباقاطعیت رسیدگی خواهدشد.
۲۴-درتاريخ۲۰اردیبهشت۱۳۵۹در۲۳ شهرايران،بخاطرتخلف درمقررات انتخابات، رای گیری باطل اعلام شد؛ولی مجلس صحت آن راتائید کرد.
۲۵ -درتاريخ۵مرداد۱۳۵۹صحت انتخابات مرودشت ازطرف کمیسیون تحقیق باطل اعلام شد؛ولی مجلس صحت آنراتائید کرد.
۲۶-درتاريخ۲۶فروردين۱۳۶۳دومين انتخابات براي دومين دوره مجلس شوراي اسلامي،درتاريخ ايران ثبت شد.
*توضیح:درانتخابات مجلس دوم كه نهمين انتخابات درپنجمين سال پيروزي انقلاب بود،اوضاع سياسي بسيارمتشنج بود.دردوره اول باتصويب طرح عدم كفايت سياسي،بني صدرازرياست جمهوري عزل شده بود.جنگ تحميلي با فتح خرمشهرواردمرحله حساسي شد.دركناراين مسائل ماشين ترور توسط مخالفين مسلح به راه افتاد.حادثه انفجاردفترحزب جمهوري اسلامي،ازجمله آن بود. درمرحله اول درتهران دوميليون و۳۰۸هزارو۳۱۹نفرودرمرحله دوم يك ميليون و۲۵۱هزارو ۱۶۰نفرشركت كردند
۲۷-درتاريخ۱۶تیر۱۳۶۳بااصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،شرایط انتخاب شدگان مجلس در مرحله اول تغییریافت.
۲۸-درتاريخ۴تیر۱۳۶۳انتخابات میاندوره ای۶۲حوزه باطل اعلام شد.
۲۷-درتاريخ۱۹فروردين۱۳۶۷انتخابات براي تشكيل سومين دوره مجلس درج.ا.ا. ايران رسمااعلان شد.
۲۸-درتاريخ۲اردیبهشت۱۳۷۱درانتخابات مجلس چهارم توسط شوراي نگهبان،به شيوه نظارت استصوابي،صلاحیت نزدیک به۴۰تن ازنمایندگان دوره سوم ردشد.
*توضیح:انتخابات مجلس چهارم درفضايي برگزارشدكه نتايج آن پيشاپيش مشخص بود.اكثريت عناصروابسته به جناح چپ با اعمال نوع جديدي ازنظارت كه بعدها به نظارت استصوابي مشهورشد،رد صلاحيت شدند.درآ ستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس،غلامرضارضواني رئيس هيأت مركزي نظارت در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۷۰طي نامه اي به شوراي نگهبان،نظرتفسيري آن شورا در مورد نحوه اجراي اصل ۹۹قانون اساسي را استعلام كرددرپاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان رأيي راصادركردكه تاامروزمنشأ اتفاقات ومناقشات بسياربوده است.اين شورااعلام كرد:«نظارت مذكوردراصل ۹۱قانون اساسي استصوابي است و شامل همه مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييدوردصلاحيت كانديداها مي شود.
طبق نظريه نظارت استصوابي كه بعدازسه دوره تشكيل پارلمان،ازكيسه شوراي نگهبان بيرون آمده بود،افرادبسياري ازآن زمان تاكنون،ردصلاحيت شده ومي شوند.نظريه اي كه دردهه گذشته بفكرشان خطورنكرده بودوبايك كشف و استخراج تازه، قدرت تفسيري راكه قانون اساسي برعهده شان گذاشته به رخ كشاندند.تقريبا كساني ازصندوق آرا بيرون خواهندآمد كه آنهامي خواهندو اگر در اين ميان فردياافرادي خلاف اين جريان گام بردارند،دردوره بعدردصلاحيت شده و مي شوندوازهمين طريق آن شجاعت وبرندگي تيزي يك نماينده راازاوسلب كرده و او را واداربه تقيه وخودسانسوري وسكوت ويابندگي ارباب قدرت مي كنند.مي توان بطورمثال،نمايندگان حزب پان ايرانيست وخاك وخون،يعني احمدبني احمد و محسن پزشكپوردرآخرين دوره مجلس شاه رانام بردكه البته آنهادير جنبيدند و از پيش معركه راباخته ونتوانستندازنمدانقلاب براي خودكلاهي بسازند.درسهاي تاريخي گاهي براي عبرت،تكرارمي شود!
۲۹-درتاريخ ۱۲خرداد۱۳۷۵پنجمين دوره مجلس درج.ا.ا. افتتاح شد.
۳۰-درتاريخ۲۱فروردین۱۳۷۹شورای نگهبان گفت:دردوره ششم،تخلفات بسیار و کم نظیری دربخش فیروزخلخال صورت گرفته است.درهمین راستابخاطرابطال انتخابات خلخال،آشوب هایی بوجودآمد.
۳۱-درتاريخ۲۳فروردین۱۳۷۹شورای نگبهان اظهارداشت:تخلف درانتخابات مجلس ششم خیلی بیشترازدوره های قبل بوده است.
*توضیح:دراين زمان وزارت كشوردردست اصلاح طلبان حكومتي بود.دعوايي كه مشابه آن بارها وبارهادرتقسيم قدرت بين دوجناح راست وچپ درنظام سياسي ج.ا.ا.ايران همواره بوده است وقدرت وحاكميت يك دهه دراختيارآنهاودهه ديگردراختياررقيب.
اين ازاولين جلوه هاي اختلاف شوراي نگهبان ووزارت كشوربود.زماني كه شوراي نگهبان صلاحيت رضوي، يكي ازنامزدهاي طيف چپ راباوجود تأييد ازسوي هيأت اجرايي ردكردووزيركشوروقت نيزاقدام شوراي نگهبان راعملي غيرقانوني دانست.اختلافات تا آنجا بالاگرفت كه وزارت كشوربه دستورمحتشمي پورنام رضوي رادرفهرست داوطلبان تأييد صلاحيت شده قرارداد،اما شوراي نگهبان به ناظران خوددپاي صندوقهاي رأي گفت كه نام رضوي رادرروي فهرستهامخدوش كنند.آهنگ چالش دونهاد ادامه يافت ودرادامه آن وزارت كشورتصميم گرفت ناظران صندوقهايي كه اين حوادث در آن اتفاق افتاد،رابازداشت وشوراي نگهبان هم تصميم به ابطال گرفت .با اين حال رضوي سرانجام به توصيه دوستانش وخيرخواهان ازصحنه رقابت كناررفت
۳۲-درتاريخ۳۱فروردین۱۳۷۹دبیرشورای نگهبان(آیت الله جنتی)گفت:بازشماری آرای نفرات۲۸تا۲۲تهران برای رفع شبهه هاصورت می گیرد.شایعه ابطال انتخابات تهران بی اساس است.
۳۳-درتاريخ۱۷اردیبهشت۱۳۷۹شورای نگبهان گفت:تعدادی ازصندوقهاکه درآنها آرای آقایان محتشمی،حداد عادل وهاشمی رفسنجانی عدد(صفر)منظورشده بود، پس ازبررسی عددواقعی از(صفر)به ترتيب به۳۶۳، ۳۳۲،۴۲۰،حتی ۱۰۲۲افزایش یافت.
۳۴-درتاريخ۱۹اردیبهشت۱۳۷۹شورای نگهبان دراطلاعیه شماره ۱۴خوداعلام کرد:آرای۸۸ درصدد صندوقهای بازشماری شده درتهران مخدوش است.
۳۵-درتاريخ۳۱اردیبهشت ۱۳۷۹بدستوررهبرانقلاب ودرپاسخ به نامه شورای نگهبان،نتیجه قطعی انتخابات تهران براساس صندوقهای غیرمخدوش اعلام شد.
۳۶-درتاريخ۷/۳/۱۳۷۹مجلس ششم درج.ا.ا.افتتاح شد.
*توجه
تاریخ تکرار می شود،وبرخی(گروههاواشخاص) عامدانه آنرا تکرارمی کنند؛وتاریخ تکراری می شود!
تمیزوشناسایی،تجزیه وتحلیل تاریخ تکراری،می تواند کاریک روزنامه نگار مستقل هم باشد.تادر تبیین راهبردهای آینده به ما کمک کند.
**درحاشیه:
آنچه خواندید،بخشی ازکتاب«مشابه تاریخی پارلمانی»اثر:«محمدشوری»است. که سال۱۳۸۶(۶سال پیش) تحریر وبه اداره کتاب وزارت ارشاد جهت دریافت مجوز داده شد.مجوزآنرابا«ناشرمولف»دریافت کردم.اماوقتی باتوافق«شرکت انتشارات قلم»قراربراین شدکه این ناشرآنرابه سرانجام برساند،برای انجام امور اداری، دوباره به ارشادرفت ومجوزآن باطل شد.البته این پاسخی بودکه«انتشارات شرکت قلم»به من داد.ولی ازآنجاکه پیشترهمین انتشارات،درتوزیع و چاپ کتاب سه جلدی«همه حرف خدا»اثراینجانب،غش درمعامله کردوبه اشاره «نهادهای امنیتی واطلاعاتی»آنراتوزیع نکردو بایگانی نمود،این احتمال را هم می دهم که کتاب با تغییراتی وبانامی دیگربه چاپ رسیده باشد!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/ششم خرداد۱۳۹۴

عکسی هم به پیوست امروز از مجلس گرفته ام
دیوارچینی دور مجلس(بهارستان) که در پلاکاردی در خیابان از آن باعنوان طرح همسان سازی با دیوار مجلس مشروطیت یادکرده اند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)