سالها این کلمات قصار منسوب به حضرت علی ( ع) بر دیوار دود گرفته نانوایی محله مان خود نمایی می کردند. من هر بار که برای خرید نان روزانه خانواده به آنجا فرستاده می شدم و در مدت زمانی که منتظر نوبت نان خود بودم، چندین و چند بار آنها را خوانده و بتدریج حفظ کرده بودم. اکنون و بعد از گذشت دهه ها، هنوز هم تعداد کمی از آن جملات در حافظه ام نقش بسته اند. در آن سن و سال کودکی و نوجوانی، درک خاصی از معانی آنها نداشتم ولی حس می کردم باید بسیار پر مغز باشند. بتدریج در طول زندگی و در عمل معنای واقعی و هدایت کننده این جملات قصار برایم روشن شده و با بکار گیری آگانه هر کدام از آنها  به نیروی خلاقشان  پی بردم. پند و اندرز هایی که  انسان مدار  و خردمندانه بیان شده و راهگشا و آرامش بخش برای تحمل سختی های زندگی بوده و بخشی از یک جهان بینی واقعی و عمیق هستند:

– بزرگترین شجاعت ”صبر” است…!

– بزرگترین هدیه ”گذشت” است…!

– بزرگترین خطا ” ترس” است…!

– بزرگترین سرمایه ” اعتماد بنفس” است…!                    

– بزرگترین تفریح ” کار ” است!

– بزرگترین استاد “تجربه” است…!                                   

 -بزرگترین بلا “نا امیدی”  است…!                   

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)