مهر ١٣٩٣ سرآغاز شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات معلمین در ایران بود تبعیض در دست مزد، بالا بودن نرخ تورم، آشفتگی در اقتصاد ایران، عدم تعهد دولت در قبال تسهیلات برای معلمین، ایدولوژیک بودن نظام آموزشی و ملیتاریزە کردن مدارس این صنف از جامعە را با چالشی بزرگ روبرو کردە است چالشی کە در واقع باید بە چالش نظام آموزشی ایران تلقی شود نگاە نوشتە بە چالش آموزش و یا حتی مشکلات صنفی معلمین نیست نگاە نوشتە بە درخواستی است کە در زمینە اعتراضات معلمین در کوردستان ایران مطرح شدە است. در بیشینە عکس‌های کە در خبرگزاریهای و یا شبکەهای اجتماعی درج شدە است معلمین کورد همراە با پلاکاردهای کە خواستەهای صنفی بر روی آنها درج شدە است پلاکاردی دیگر نیز بە همراە دارند و بر آن نوشتە شدە است: ” آموزش با زبان مادری حق مسلم ماست “.
خواست بکارگیری زبان مادری در نظام آموزشی خواستی است کە بخشی از خواستهای گفتمان هویت‌خواهی در کوردستان محسوب میشود و بە درازای مبارزات ملی این خواست از رنگی محرز و مشخص برخوردار بودە است معلمین کوردستان از طریق مطرح کردن مسئلە بکارگیری زبان مادری در نظام آموزشی خواستەهای خود را از قالب یک اعتراض صنفی صرف خارج نمودە و با گفتمان هویت‌خواهی همراە مینمایند. از این گذشتە مطرح نمودن این خواستە در جریان اعتراضات صنفی معلمین کوردستان دال بر این است گفتمان هویت‌خواهی در بطن جامعە کوردستان قرار گرفتە است و در هر فرصتی مطرح میگردد.
جدا از این مسئلە پلاکاردهای معلمین کوردستان دو زبانە هستند و این بە معنا بکارگیری زبان کوردی برای مطرح نمود خواستی صنفی است و نشان‌دهندە آن است کوردهای در تلاشند زبان مادری خود را کاملا در زندگی روزانە بکارگیرند حقی کە دیرزمانی است در ایران از این ملت سلب شدە است. در واقع بکارگیری زبان مادری در زندگی روزانە حق مسلم هر گروە زبانی است کە موجود است.
پس باید اظهار نمود پس زمینە خواست صنفی معلمین کوردستان بکارگیری زبان مادری در زندگی روزانە است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)