١٢٩ سال پیش حرکت اعتراضی کارگران کارخانە ریسندگی و بافندگی ایالت شیگاگوی آمریکا کە با آتش و گلولە و اعدام حافظان سرمایە روبەرو شد بە روز همبستگی تمام کارگران جهان برای احقاق حقوق پایمال شدەاشان تبدیل شدە است. بی گمان زنان بخش عظیمی از جمعیت بیکران کارگران را در سرتاسر جهان تشکیل می دهند. امروزە جنبش کارگری در بعضی از کشورهای جهان در نتیجە تلاش و پشتکار و مبارزە خود بە بخشی از خواستەهای خود دست یافتە است.
اما در ایران زیر سلطە جمهوری اسلامی ایران عقب نشینیهای عظیمی بە جنبش کارگری اعمال گشتە کە این قشر عظیم سازندە و تاثیرگذار جامعە را با محدودیتهای بیشمار روبەرو کردە است.
kargar_601704638
در این میان کوردستان بە علت سیاستهای تبعیض آمیز حکومت اسلامی و دید امنیتی و عدم سرمایەگذاری بە منطقەای عقب افتادە تبدیل شدە است.
کارگران کوردستان جدا از تبعیضات مذهبی و طبقاتی با تبعیضات ملی و سیاسی نیز روبەرو هستند. در جامعە کارگری کوردستان زنان کارگر کوردستان از یک ستم مضاعف دیگر نیز رنج می برند و آن نیز ستم جنیست است. بە عبارتی کارگر زن کورد با ۴ نوع تبعیض طاقت فرسا و غیر انسانی مذهبی، ملی، طبقاتی و جنسیتی روبەرو است.
بخش عظیمی از نیروی کار در نظام سرمایداری را کارگران زن تشکیل می دهند چه زنانی که در کارخانه های بزرگ کار می کنند وچه زنانی که در کارگاه های کوچک یا کوره پزخانه ها ویا خانه ” کار خانگی ” کار می کنند واز هیچ گونه حق وحقوق انسانی – اجتماعی بر خوردار نیستند و از جمله در جامعه کردستان زنان کارگری هستند که در کارگاه های قالی بافی یا کوره پزخانه ها ویا حروف چینی ها ویا زنانی که به کار فروشندگی مشغول هستند به وحشیانه ترین وجهی مورد استثمار وآسیب جنسی قرار می گیرند واز کمترین حقوق قانونی هم برخوردار نیستند. زنان اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی در ایران هستند.
زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است. اکثر زنانی که کار می کنند خودسرپرست، سرپرست خانوار، همسر معتاد و یا کسانی هستند کە میزان درآمد خانوادە کم و در بعضی موارد درآمد خانوادە شامل آنها نمیشود. با وجود شرایط کنونی ایران پیدا کردن کار سخت تر از گذشتە شدە، با وجود این و با توجە بە شرایط اقتصادی جامعە، بالا رفتن نرخ تورم و گرانی های فزآینده، دائماً در معرض تهدید و خطر تعطیلی مراکز کارشان قرار دارند.
نقش کارگران زن در یکی از پرآوازە ترین صنعتهای کشور
بلندی جایگاه قالی ایران در جهان و تجلیل آن، بسان عالی ترین بافته های گستردنی، هم چنان بر قرار مانده است. در این عرصه، ایران را رقیبی نبوده است. سالهاست کە قالی و فرش دستباف ایران بە بیش از ١٠٠ کشور جهان صادر میشود و حتی مسافرانی کە بە ایران سفر میکنند با خود فرش و قالی دستباف سوغاتی میبرند. ناگفتە نماند قیمت فرش ایرانی از قیمت بالایی برخوردار است، این در حالیست کە بافندگان این قالی و فرشها در ایران کە ٩۵٪ آنها زن هستند، از کمترین درآمد برخوردارند. ماهان در این بارە میگوید حتی رانندگان این کار بیشتر از بافندگان درآمد دارند. برای نمونە فرشی کە ١۵ میلیون تومان برای کارفرما درآمد دارد، تنها ٢٠٠ هزار تومان برای کارگران بافندە است، در حالی کە برای تمام شدن این فرش در عرض ١ماه و نیم باید در روز حداقل ١١ ساعت کار کند کە این نیز خلافی دیگر است.
تابستان، در اینجا و آنجا
چند ماهی بە فصل تابستان نماندە این فصل مایە خوشحالی بسیاریست در جهان، در کشورهای غربی فصل تابستان فصل استراحت سالانە و مسافرت سالانە است و مردم اعم از کارگر و غیرە برای خود برنامە ریزیهایی میکنند تا بتوانند از تعطیلات خود بە نحو احسنت لذت ببرند، اما در ایران و مخصوصا در کردستان تابستان فصل کورە پزخانە ها، چیدن علفهای هرز، رسیدن نخود و میوە است و مردم کم درآمد کردستان کە بیشتر زنان را دربر میگیرد خود را آمادە میکنند برای این کارگری در مزارع مردم، در آن گرمای تاقت فرسا زنان و دختران جوان مشغول چیدن علفهای هرز ، چیدن نخود و میوە هستند. کارفرما کسی را بە عنوان سرکارگر کە مرد است تعین میکند، وی این زنان را کە از دستە های ١۵ تا ٢۵ نفری تشکیل شدە جمع کردە و اوست کە با کارفرما در مورد دستمزد در ارتباط است. سرکارگر ساعت کار را تعیین میکند و در طول روز کاری مراقب کارگران است کە کسی از زیر کار در نرود و یا کمکاری نکند، همە باید در کمترین زمان بیشترین کار را انجام دهند، سرکارگر برای صبح، ظهر و عصر چای درست میکند و یا یکی را از میان کارگران انتخاب میکند برای آمادە کردن چایی، واقعیت این است تا وقتی کارگران نباشند سرکارگری وجود ندارد و این در حالیست کە دستمزد سرکارگر نزدیک بە دوبرابر در روز نسبت بە کارگران میباشد.
فصل تابستان کە میرسد برخی از مردم کردستان خانواندگی راهی کورەپزخانەها میشوند، آنجا نیز کارگران زن بیشتر از کارگران مرد کار میکنند، آنان همراه کارگران مرد کار میکنند، غذا آمادە میکنند، ضرفها را میشویدند، بچەداری میکنند( بعضا بچەهایشان را بە کول خود میبندند) و در نهایت دستمزدشان بە اندازە و یا کمتر از کارگران مرد است. چند ماهی کار میکنند تا بتوانند حداقل پولی برای مصرف سالانە خانوادە جمع کنند. شایان ذکر است کار در کورەپزخانە‌ها بە صورت قونترات دادە میشود و دستمزد بر اساس خشت و بە سرپرست خانوادە دادە میشود.
علاوە بر کار درخواست جنسی
ماهان از بوکان (اسم مستعار) از وضعیت معیشت مردم میگوید: بە عقیدە او انسانیت در ایران کمرنگ شدە و تقریبا هیچ جایگاهی ندارد. او میگوید زنانی هستند کە بە خاطر گذران زندگی مجبورند با حداقل دستمزد کار کنند.
منشی در کشورهای غربی مخصوصا آمریکا ماهیانە ۲۳۱۴ دلار در مقابل ٣٧ ساعت کار در هفتە میباشد، این در حالیست کە در ایران حداقل درامد منشی در ماه ٣٠٠ هزار تومان میباشد، کە این مقدار بسیار ناچیزیست، علاوە بر این دستمزد کم، اغلب مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. ماهان در این مورد میگوید متاسفانە در ایران بیشتر موارد تجاوز بخشی از کار منشی محصوب شدە و بە گفتە وی اغلب بە دلیل نبود هیچ پشتوانە مالی مجبور بە تن دادن بە خواستە‌های نابجای کارفرما میشوند.
بیشتر فروشندگان در ایران زنان در بر میگیرند کە از حداقل دستمزد برخورداند. زنان فروشندە نیز طولانیترین ساعت کاری و کمترین دستمزد را دارند، از صبح زود تا شب، اعم از روز اداری و تعطیل مشغول بە کار هستند.
مشکلات کارگران زن بیشتر از کارگران مرد
کارگران در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند و از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند، در این میان زنان با مشکلات بیشتری بە نسبت مردان مواجە اند، برای مثال کارگران زن از حقوق کمتری بە نسبت کارگران مرد برخوردارند، از مرخصیهای عادت ماهانە و بارداری و زایمان یا محرومند یا از ترس اخراج بعد از مرخصی، از آن استفادە نمیکنند. هیچ کدام از نمونە‌های کارگریی کە در بالا بە آن اشارە شد از مزیتهای بیمە برخوردار نیستند. بنا بر گزارشات بیشتر کارگران بیمە یا کارت بیمە میباشند، اما اینها فقط نام است و بس. حتی بسیاری از کارگران زن کە کارت بیمە نیز دارند از حقوق خود آگاه نیستند، بە نظر من در این شرایط بگویم بیمە نیستند بهتر است، در این صورت بیمه نیستند، ساعات طولانی سر کار اند و تعطیلی ندارند و هر چه صاحب کار بگوید همان است. چرا کارفرما بە کارگران زن بیشتر از کارگران مرد ظلم میکند و خلاف بیشتری انجام میدهد؟ چون مردان مقاومت و اعتراض می‌کنند و بیشتر از قانون خبر دارند، کم‌تر تن میدهند، ولی کارفرمایان زورشان به زنان می‌رسد و می‌توانند با درسر کم‌تری این خلاف‌ها نسبت به آن‌ها اعمال کنند؟
و در نهایت کارگر زن دارای ٣ کارفرما درمحیط کار، دولت و در خانە، مرد میباشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)