حماسه زنان در شاهنامه از سیماى رهایى ، این جستار نخست به اندیشه اوستایى که در یشتها و یسنا و سروده هاى گاتها و ستایشى که از ایزدبانوان شده و سپس به دیدگاه فردوسى و نگرش او به همسر خود اشاره شده است، این سلسله گفتار با ارنواز و شهرناز آغاز و با پوراندخت و آزرمیدخت به پایان میرسد ، با ما همراه باشید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)