مسيحيت تنها عمل دعا كردن نيست بلكه كمك به ديگران نيز جزئي از آن است. ما نياز داريم نه تنها براي خود بلكه براي ديگران هم دعا كنيم اما بدون كمك كردن به يكديگر خواهر و برادر هم محسوب نمي شويم. بسيارتي از مسلمانان براي مراسم حج به مكة سفر كرده و هزينه بسياري مي پرداند غافل از اينكه همسايه آنان مشكلات مالي دارد. شما در اين مورد چه نظري داريد؟ آيا اين عملي خداپسندانه است؟ زماني كه ما انسان ها از كمك كردن به يكديگر سرباز مي زنيم بهتر روش براي شانه خالي كردن از بار مسؤليت چه مي تواند باشد؟ برايت دعا مي كنم…… اين ساده ترين راه است.
بدون شك همه ما به دعا نياز داريم و بايد به خداوند اعتماد داشته باشيم، اما فراموش نكنيد كه ما مسيحيان بدن عيسي مسيح هستيم ، اگر قسمتي از بدن به خوبي كار نكنيد ، كل بدن از آن رنج خواهد برد. اين راهي نيست كه مسيح به آن اشاره كرده است، مسيح از ما ميخواهم كه هر چه بيشتر به او شبيه شويم.
به ياد آوريد زماني كه مسيح جماعتي گرسنه را غذا داد، باندا براي غذا دعا نمود و سپس أنها را سير نمود، او هرگز به گفتن دعا ميكنم اكتفا نكرد، هم دعا كرد و هم كمك.
خداوند بزرگ است و توانا و در تمام لحظه ها ما را حمايت مي كند ، دستان تواناي او از زوايايي پناهنده به كمك ما مي آيد، اين زواياي پناهنده ميتوانيد دستان تو با هدايت روح القدس باشد، هرگز آن را فراموش نكن.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)