اعتراض به حکومت اسلامی به مناسبت ١٢ فروردین , مقابل کنسولگری در هامبورگ المان

احزاب و سازمان های شرکت کننده …
۱..جبهه دمکراتیک ایران
۲..حزب دمکرات کردستان ایران
۳..حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه هامبورگ
۴..همایش ایرانیان هامبورگ
۵..جمعیت حمایت از مبارزان مردم ایران شاخه هامبورگ
۶..انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ایران
۷..مشروطه خواهان ایران

۷..طیف چپ در هامبورگ …..در این اکسیون اعتراضی از همه نحله های فکری در کنار هم به حکومت اسلامی اعتراض نمودند .پاینده باد ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)