از آن هشت مارس که زنان کارگر بافنده ی نساجی در نیویورک به اعتصاب و اعتراض دست زدند و توسط پلیس سرکوب شدند، نزدیک به یک و نیم قرن می گذرد. خواست آنها افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار بود. در فاصله ی این یک و نیم قرن زنان در کشورهای مختلف و به درجات گوناگون توانسته اند به بخش هایی مهم از مطالباتشان دست یابند، با این همه هنوز مورد ستم مضاعف، تبعیض و نابرابری قرار دارند.

همین ماهِ پیش بود که در مراسم اسکار یکی از زنان برنده ی جایزه از پشت تریبونی که میلیون ها تن در سراسر جهان بیننده و شنونده ی آن بودند، خواستار برابری دستمزد زنان و مردان شد و مورد تشویق فراوان قرار گرفت. در شرایطی که در کشورهای پیشرفته ی صنعتی برابری دستمزد زنان و مردان هنوز از مطالبات جنبش زنان است، می توان نتیجه گرفت در دیگر کشورها وضع به مراتب بدتر است. به ویژه در یک سال اخیر نظام واپس گرای مردسالار توحش خود را در اوجی تازه به نمایش گذاشت. در مناطق آشوب زده ی خاورمیانه و آفریقا زنان به اسارت درآمدند، مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند و جلوی چشم مردم دنیا، همچو برده، در بازار خرید و فروش شدند.

در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشی های زنجیره ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند. اقشار مختلف زنان به صورت های گوناگون مورد ظلم و تبعیض قرار می گیرند. از جمله زنان هنرمند همچنان در ابراز هنر خود با موانع و تبعیض های بسیار مواجه هستند؛ صدای آنها ممنوع است و مورد انواع و اقسام سانسورها قرار دارند.

هشت مارس روز زنان و مردانی است که به این ستم ها و تبعیض ها اعتراض دارند و خواهان برابری انسان ها در تمامی عرصه ها از جمله عرصه ی هنر و ادبیات هستند. قوانین و رفتارها باید به نفع این برابری تغییر کند.
کانون نویسندگان ایران هشتم مارس را به تمامی زنان به ویژه زنان نویسنده و هنرمند سراسر جهان تبریک می گوید.

کانون نویسندگان ایران
۱۴ اسفند ۱٣۹٣ (۵ مارس ۲۰۱۵)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)