با سلام !

بر خلافِ انتظار است :

– «مبلغان صرفا سیاسی» بودن «چریکهای فدایی خلق» بعنوان معروفترین پیگیران و مدافعان «مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی هم تاکتیک» !
– کم نفوذترین بودنِ «چپ» های ایران (بعنوان مدعیان اول حمایت از «خلق» ) ، در دلِ «خلق قهرمان ایران» ! نسبت به سایر نیروهای سیاسی !!
– در «اقلیت» بودن سازمان «اکثریت» از نظر جایگاه سیاسی در بین اپوزیسیون !
– در «اکثریت» بودن «اقلیت سابق سازمان» در بین مسئولین فعلی «سازمان فدائیان اقلیت» !
– «رادیکال» شمرده شدن «راست» ترین و «افراطی» ترین های تاریخ «سیاسی» ایران ، موسوم به «خط امام» ، در جناح بندی های حکومت اسلامی ایران !
– پذیرش رهبریت یک «تُرک» از سوی سازمانهای معروف به «قومیت گرا» بودن در «کُرد» ستان ترکیه !
– «دمکرات» نامیده شدن یک حزب «قومیت گرا» و دارای تمایلات «ملی گرایانه» و اقلیمی بنام «حزب»ِ «دمکرات»ِ «کردستان»ِ «ایران» !
– احساسات «ملی» گرایانه و «خیریه گستری» ریاست یک «غول اقتصادی و بین المللی» ، بیل گیتس !
– «عربی» و «اسلامی» بودنِ اسم «نام» و اسم « خانوادگی» قریب به اکثر «چپ» ها و «کمونیست» های «ایرانی» ، هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن از حضور چپ در ایران ، یعنی چندین «نسل» . ظاهرا چپ های ایران هنوز حتی با خودشان رودرواسی دارند چه رسد با دیگران . کاوش روانی لازم دارند !
– فعال حقوق زنان بودن دختر «خلخالی جلاد » در کانادا !
و …
…..

« شبلی » گوید :
پیش «نوری» شدم . او را دیدم ، به مراقبت نشسته ، که مویی بر تن او حرکت نمیکرد .
گفتم : مراقبتی چنین نیکو از که آموختی؟
گفت : از گربه ای که بر سوراخ موش بود . و او از من بسیار ساکن تر بود .
…..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)