#چند سال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)
۹بهمن۱۳۶۰،#هاشمی رفسنجانی،#نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۴:
»…مساله دیگری که داریم،مساله حادثه ای است که درآمل اتفاق افتاد.این ازآن حوادث بسیارگویابود.ضدانقلاب ازاطراف ایران، از کردستان،ازآذربایجان،ازتهران،ازهمه جایک مدت آنجا نیرو جمع کردو برای همین روزهای#سالگرد انقلاب،خواست یک مانوربدهدواین مانور گرچه به قیمت خون ۳۰نفرازبهترین مردم آمل تمام شد،برای ما خیلی غم انگیزاست،اماخیلی چیزهارانشان داد.همه نیروهاباهمه وقت هایی که مصرف کردنداین شد که یک شلوغ کاری گانگستریسم درآمل راه بیندازندویک آزمایشی فقط بکنندماچه جورمی توانستیم ۶۰نفرازاین افرادزُبده این هارا دریکجا پیداکنیم وبازداشت بشوندیاکشته بشوند.۶۰ نفر یکجاآنجورنابودبشود».
۱۵بهمن۱۳۶۰،#روزنامه اطلاعات#مهدی کروبی:
«مهدی کروبی درپاسخ به#آیت الله یزدی:دررشته معقول ومنقول کمترامام جمعه وجماعت وکمترروحانی داریم که شاگرد ایشان(#آیت الله منتظری)نبوده وازایشان فیض نبرده باشد.بهترین اساتیدی که در قم خودشان درسطح خارج هستند می خواهم نام ببرم وسنگین ترین مسئولیت های الآن دارندوازنظرفقهی مقام والایی دارند. شهید#مطهری فرمودکه:آیت الله منتظری ازبسیاری ازآنها که #آیت الله هستندودرسطح مرجعیت هستندازخیلی ازآنهاازنظرعلمی ایشان قوی هستند.مدتی مساله ولایت وامامت مطرح شده بودوموافق و مخالف وافرادی که حالا ازدنیارفته اندمثل #شیخ قاسم اسلامی و مرحوم#کافی ودامن زدن به این مسائل وافرادودیگرچهره هایی غیراز اینهاکه آبرومندهم نبودندووابسته به اوقاف ورژیم بودندبه شهرستان ها می رفتندومن ناگزیرم اینجااسم ببرم مثلا مناقبی، که این مسائل را ندیده انددامن می زدندوهیاهوبپامی کردندوبدنبال آن بهترین چهره های روحانی درقم یعنی آیت الله منتظری و آیت الله#مشکینی را به نداشتن ولایت متهم می کردند.درهمین دوره ای که آیت الله منتظری زیرضربات #ساواک است دست های مرموزی تلاش می کنندبوسیله افرادصالح (اماناآگاه)ایشان رابکوبندومرعوب کنند.یکی از ازافرادی که شدیدادراین جریان قرارگرفته بودآیت الله منتظری رامی کوبیدخودآقای یزدی بود.حتی یک مقدار پولی که آیت الله منتظری به طلاب اصفهان به عنوان شهریه می دادندایشان تحریم وحرام کرده بود…»
(نقل ازنشریه دفترسیاسی#سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۴)
۱۸بهمن۱۳۶۰،#روزنامه جمهوری اسلامی،اسدالله#لاجوردی:
«تاآخرین نفراینها(#سازمان مجاهدین خلق)راجمع نکنیم،به هیچ وجه کوچکترین سازشی درذات دادستانی شماملت پیدا نخواهید کردو تا زمانی که اینهارمقی درجان دارندباآنهامبارزه می کنیم وتازمانی که اینها را بکلی ازپای درنیاوریم،ازپای نخواهیم نشست».(نقل ازنشریه (نقل ازدفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۳)
بهمن۶۰،آیت الله#منتظری:
«بدون شک ایادی مرموزدشمن که بصورت جریانی خطرناک واحیانابه ظاهرانقلابی ممکن است درفضای کشورخودنمایی کنندباشیوه های پیچیده ای سعی می کنندانقلاب راازدرون وبحالت پوچی وانفجار بکشانند.زیراتاکنون برای دشمن روشن شدکه این انقلاب باتوطئه های نظامی وتروریستی ازپای درنمی آیدوبدنبال آن است که کاری کنندکه ملت به حالت یاس وزدگی وناباوری نسبت به آینده#انقلاب برسد. در این رابطه نبایدازنقش عوامل#نفوذی دشمن که منافقانه وفرصت طلبانه خودرامکتبی ودرخط امام جازده اند غافل ماند».
(نقل ازنشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۳)
۱۹بهمن۱۳۶۰،روزنامه اطلاعات#آیت الله محمدیزدی:
«این که #ولایت فقیه از#امام به آقای#منتظری یا آقای#مشکینی منتقل شودیامنتقل نشود،خودازمسائل مورد بحث درمیان فقهای ما است.که بسیاری قبول ندارندوقابل انتقال نمی دانند.اکثرفقهاازجمله خودبنده معتقدم که قابل انتقال نیست وبسیاری هم جایزمی دانندو بعضی آقایان هم هیچ یک را.
درجلسه ای بخود آقای مشکینی گفتم:که آقاشماچرااینکاررامی کنید؟ خوب رسمابگوئیدامام گفته است.آنوقت ماحلش می کنیم.ماهنوزهم نمی دانیم که این چه فلسفه ای است؟
که آقای#منتظری خوشبختانه به خودمن گفتندکه حالاچه پیشنهاد می کنید؟گفتم:ازامام یادبگیرید.
گفتند:چطور؟
گفتم:امام هرچه می شودبعهده مجلس می گذارند.می گویندمجلس درست می کنند.هرگناهی هم که پیش بیایدبعهده مسئولین می گذارند.می گویندبرویدپیش مسئولین وباآنهاصحبت کنیدواینجاهم امام گفته اندبرویدپیش آقای مشکینی وآقای منتظری مساله راحل کنید. و حالاامام این را برعهده شما گذارد،خوب شماهم به عهده مجلس بگذارید.آنوقت قضیه حل می شود.
به ایشان گفتم:گه شماسرمایه اسلام هستیدوبایددرآینده بدرداسلام بخورید.آیابایداینطوربشودکه بخاطریک مساله فرعی بگویندکه آقای #رضااصفهانی چنین گفته است؟آیااین روش کارصحیح است؟من معتقدم که شمامقامتان بالاتراین هست.اگر«#بندج»فتوای شماست مردم مقلد شمانیستند.مردم مقلدامام و سایر#مراجع هستندواگرحکم شمانیست،حُکم ازطرف کیست؟ازطرف شخص شماست یاازطرف امام؟اگرازطرف امام است چرایک کلمه به مردم نمی گویند؟مردمی که جان ومال وزندگی شان رامی دهند.یک کلمه بگوئیدکه امام گفته اندو اگر امام نگفته اند،گفته شمابرای اینکه می گوید همردیف های شما مثل شما مجتهدهستندوهمانطورکه شمافرمودیدآنهاهم نظردارند. شمامی گویئدجایزاست آنها می گویندجایزنیست.بهرحال ازایشان پرسیدم بدون اعمال ولایت فقیه می توان زمین مشروع کسی را گرفت؟ گفتند:نه.پرسیدم بااعمال ولایت فقیه می شود گرفت.ایشان گفتند: بله.مجلس یا جوانها و انقلابیون یک جوری درستش می کنند. هرچه بشودشمادراین جریان فدانمی شوید.چون شمابرای اسلام مفیدهستید.خوشبختانه ایشان قبول کردندوازهمان جلسه به بعدهروقت #نمازجمعه تشریف می آوردند اهسته آهسته مطاللب را اداکردندتامساله توقف «بندج» رسمااعلام شد».
(نقل ازنشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۳)
۱۹و۲۰بهمن۱۳۶۰،#روزنامه اطلاعات،آیت الله محمدیزدی:
«راجع به صحبت های آقای مشکینی درنمازجمعه قم که درپی آن ۱۳۲ نفر ازنمایندگان به پشتیبانی این اظهارات طورماری راامضاکردند،آیاآیت الله مشکینی تازه مهم شده است یاقبلا مهم بودندیابخاطراین جمله مهم شده اندیامطالب خیلی مهمی راتازه ازآسمان آورده اند؟این همان مطالبی است که قبلا هم داشته اند ومطالبی جدید نیست و هیچ وحی منزل رانیزجبرئیل برای او نیاورده است.همان حرف هایی هم که ایشان،دوستان وهمقطاران ایشان سال گذشته گفته اند حالا هم می گویند».
(نقل ازنشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۴)
۱۹بهمن۱۳۶۰،#اسدالله لاجوردی،#نمازجمعه:
«دقت کنیدمباداخدای ناخواسته چیزی بجای آن(#لیبرالیزم غربی) بنشیندوبنام#لیبرالیزم مذهبی همان حرکت راانجام بدهد.چراکه خدای ناخواسته چیزی بنام لیبرالیزمذهی برماحاکم شودمبارزه بااو دشوارتر از لیبرالیزم غربی غربزده ازفرنگ برگشته است.
اگربخواهیدباحرکت های لیبرالیزم مذهبی مبارزه بکنیدازهمان ابتدا در برابرحرکت های سازش کارانه پاره ای از مذهبیون باقدرت تمام بایستیدوالامسیرانقلاب ممکن است به بیراهه کشانده شودومبارزه کردن باآن هم تاحدودی دشوارتر».
(نقل ازنشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۴).
۱۹و۲۰بهمن۱۳۶۰،هلاکت#موسی خیابانی
«طی دو روز ۱۹بهمن و۲۰بهمن #سپاه پاسداران باهمکاری برادرانی از#کمیته مرکز اقدام به دستگیری افرادداخل ۶خانه تیمی که ازقبل توسط مردم شناسایی واقع واطلاعات مربوط به آنرا به سپاه داده بودند می نمایند دراولین ساعات روز ۱۹بهمن بعدازبه محاصره درآمدن خانه ای درزعفرانیه (شمال تهران)که مخفیگاه موسی خیابانی بود، نامبرده باتفاق همسرش و هم چنین #اشرف ربیعی همسر#رجوی به هلاکت می رسند.دراین درگیری که با قدرت عملیاتی چشمگیر برادران کمیته همراه بودیکی ازبرادران بنام دهنوی به شهادت رسید.ضمنا در این خانه و۵خانه تیمی دیگرمنافقین جمعا۲۰تن ازاعضای این گروه کشته وتعدادی دستگیرشدند».
(نقل ازنشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران،رویدادهاوتحلیل،ش۳۳)
#محمد#شوری#/#نویسنده و#روزنامه نگار/بهمن۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)