campin

اینک آزادی

بیش ازپنج سال ازمحبوس شدن رسول بداقی وحدودچهارسال ازآغاززندانی شدن محمودباقری دیگرمعلم شریف کشورمان می گذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی درزندان به سرمی بردواین درحالی است که سابقه دارترین مجرمان توانسته اندازحق قانونی مرخصی زندانیان بهره مند شوند.دخترکان معصوم رسول بداقی سال هاست که آغوش پرمهرپدرراانتظارمی کشند وفرزندان محمودباقری نیزدرحساس ترین دوران زندگی ازراهنمایی هاوحمایت های پدرمحرومند.این همه ، تنهاوتنها به جرم دفاع صادقانه ازحقوق صنفی همکاران ان هم درنظام اسلامی بسیار شگفت انگیزوتاسف آورمی نماید.لذاماامضا کنندگان زیر ، به این وسیله ،انتظار به حق خانواده های این عزیزان رابرای آزادی بی قیدوشرط آنها تایید نموده وازمسوولان می خواهیم که هرچه سریع تر شرایط لازم رابرای رهایی آن ها فراهم نمایند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
نکته: تهیه کنندگان بیانیه همه همکاران فرهنگی ، فعالان صنفی ومدنی درعرصه های مختلف اجتماعی وایرانیان آزادیخواه درسراسر کشور را به امضای این بیانیه دعوت می کنند.

جهت امضای این بیانیه به اینجا مراجعه فرمایید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)