برشی از مطبوعات(۶)۱۵دي۷۷سالروزانتشاراطلاعيه وزارت اطلاعات درپذيرفتن مسئوليت قتل هاي زنجيره اي
محمدشوري
درچنين روزي پس ازكشف اجسادداريوش فروهروهمسرش درمنزل مسكوني خودونيزيافتن جنازه دوتن از فعالان كانون نويسندگان(مختاري وپوينده)دربيانهاي اطراف تهران،سرانجام وزارت اطلاعات ج.ا.ا.دردوره رياست جمهوري سيدمحمدخاتمي،بايك اقدام بي سابقه،مسئوليت كشتن آنهارابرعهده گرفت واعلام كرد:برخي ازافرادخودسروكج انديش وزارت،(!)دست به چنين جنايتي زده اند.
درتنهاخبري كه دربرخي مطبوعات،وآنهم فقط براي يكبارمنتشرشدوهيچگاه درموردآن يادداشتي نوشته نشدومورد تجزيه وتحليل قرارنگرفت،آمده بود:درمنزل مسكوني داريوش فروهر، يك وسيله شنوداستراق سمع كارگذاشته شده بودووقتي،برخي ازنيروهاي وزارت اطلاعات درحال انجام ماموريت(كشتن فروهروهمسرش بودند)سروصداي آنهاازشنودي كه گذاشته شده بود،توسط عاملين جاسازي شنود(يك تيم ديگرازوزارت اطلاعات)شنيده مي شود.تيمي كه درقتلهادست داشت ازوجودچنين شنودي درمنزل فروهر بي خبربود؛وبدين ترتيب كل ماجرالورفته ودرنهايت منجربه انتشاراطلاعيه وزارت اطلاعات درچنين روزي مي شود.

آنچه درذيل مي خوانيد گزارشي اس كه در سال ۱۳۷۷ توسط اينجانب به نام مستعار «علی میثمی»نوشته شدودرروزنامه صبح امروزچاپ گرديد.
بخاطرمسئوليتي كه درتمامي ورود وخروجي هاي فاكسهاي ارسالي ودريافتي روزنامه سلام داشتم،مطالب مطالب گزارش مذكورنيزبدستم رسيد.ووقتي بعدازتعطيلي روزنامه سلام،بلافاصله بازداشت وزنداني شدم، درهنگام بازجوئي بارؤيت ونيزشنيدن«چيزهائي»متوجه شدم نويسندگان آن مطالب همچنان فعال بوده وفعاليت كاري دارند!

*- این گزارش قسمت اول آن در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۷۷ وقسمت دوم آن روزبعد ۲۷ اسفند در روزنامه صبح امروز بانام مستعار علی میثمی بچاپ رسیده است.متن کامل را دراینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۱۴دی۱۳۹۳

تحلیل‌های محفل فکری قتلهای محفلی
حرکت تکاملی انسان به زور اسلحه ممکن است!
آبشخور!(قسمت اول)
خبررا تمام و کمال بخوانید
عاملان تهیه شبنامه وجزوات مجعول درباره قتلهای اخیردستگیر شدند.عامل اصلی اداره این مرکزدارای انگیزه‌های خود بزرگ بینانه بوده است.ازاین باندیک قبضه سلاح،تعدادی اسناد طبقه بندی شده وحُکم های ماموریت جعلی بدست آمد یک مقام مسئول دروزارت اطلاعات اعلام کرد:عاملان تهیه وتکثیرشبنامه و جزوات مجعول باتلاش وپیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)اخیراًشناسایی،دستگیروبه مراجع قضائی تسلیم شدند.وی درگفت وگوباخبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:عاملان این اقدام جزوات وشبنامه هایی راتحت عناوین مجعولی همچون«مرکزارشادوآگاه سازی عمومی»،« مرکزاطلاعات۳۶میلیونی»وغیره منتشرمی‌کرده‌اند.این مقام امنیتی اضافه کرد:عامل اصلی این اقدام غیرقانونی باادعای دسترسی به اسناد محرمانه خارجی طی جزوات واطلاعیه هایی که ازطریق نمابرارسال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)