برشی از مطبوعات(۶)۱۵دی۷۷سالروزانتشاراطلاعیه وزارت اطلاعات درپذیرفتن مسئولیت قتل های زنجیره ای
محمدشوری
درچنین روزی پس ازکشف اجسادداریوش فروهروهمسرش درمنزل مسکونی خودونیزیافتن جنازه دوتن از فعالان کانون نویسندگان(مختاری وپوینده)دربیانهای اطراف تهران،سرانجام وزارت اطلاعات ج.ا.ا.دردوره ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی،بایک اقدام بی سابقه،مسئولیت کشتن آنهارابرعهده گرفت واعلام کرد:برخی ازافرادخودسروکج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند.
درتنهاخبری که دربرخی مطبوعات،وآنهم فقط برای یکبارمنتشرشدوهیچگاه درموردآن یادداشتی نوشته نشدومورد تجزیه وتحلیل قرارنگرفت،آمده بود:درمنزل مسکونی داریوش فروهر، یک وسیله شنوداستراق سمع کارگذاشته شده بودووقتی،برخی ازنیروهای وزارت اطلاعات درحال انجام ماموریت(کشتن فروهروهمسرش بودند)سروصدای آنهاازشنودی که گذاشته شده بود،توسط عاملین جاسازی شنود(یک تیم دیگرازوزارت اطلاعات)شنیده می شود.تیمی که درقتلهادست داشت ازوجودچنین شنودی درمنزل فروهر بی خبربود؛وبدین ترتیب کل ماجرالورفته ودرنهایت منجربه انتشاراطلاعیه وزارت اطلاعات درچنین روزی می شود.

آنچه درذیل می خوانید گزارشی اس که در سال ۱۳۷۷ توسط اینجانب به نام مستعار «علی میثمی»نوشته شدودرروزنامه صبح امروزچاپ گردید.
بخاطرمسئولیتی که درتمامی ورود وخروجی های فاکسهای ارسالی ودریافتی روزنامه سلام داشتم،مطالب مطالب گزارش مذکورنیزبدستم رسید.ووقتی بعدازتعطیلی روزنامه سلام،بلافاصله بازداشت وزندانی شدم، درهنگام بازجوئی بارؤیت ونیزشنیدن«چیزهائی»متوجه شدم نویسندگان آن مطالب همچنان فعال بوده وفعالیت کاری دارند!

*- این گزارش قسمت اول آن در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۷۷ وقسمت دوم آن روزبعد ۲۷ اسفند در روزنامه صبح امروز بانام مستعار علی میثمی بچاپ رسیده است.متن کامل را دراینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۱۴دی۱۳۹۳

تحلیل‌های محفل فکری قتلهای محفلی
حرکت تکاملی انسان به زور اسلحه ممکن است!
آبشخور!(قسمت اول)
خبررا تمام و کمال بخوانید
عاملان تهیه شبنامه وجزوات مجعول درباره قتلهای اخیردستگیر شدند.عامل اصلی اداره این مرکزدارای انگیزه‌های خود بزرگ بینانه بوده است.ازاین باندیک قبضه سلاح،تعدادی اسناد طبقه بندی شده وحُکم های ماموریت جعلی بدست آمد یک مقام مسئول دروزارت اطلاعات اعلام کرد:عاملان تهیه وتکثیرشبنامه و جزوات مجعول باتلاش وپیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)اخیراًشناسایی،دستگیروبه مراجع قضائی تسلیم شدند.وی درگفت وگوباخبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:عاملان این اقدام جزوات وشبنامه هایی راتحت عناوین مجعولی همچون«مرکزارشادوآگاه سازی عمومی»،« مرکزاطلاعات۳۶میلیونی»وغیره منتشرمی‌کرده‌اند.این مقام امنیتی اضافه کرد:عامل اصلی این اقدام غیرقانونی باادعای دسترسی به اسناد محرمانه خارجی طی جزوات واطلاعیه هایی که ازطریق نمابرارسال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)