یکی از دلایل اثبات وجود چیزی، این است که در ذهن ها وجود دارد (وجود ذهنی). پس این وجود ذهنی با توجه به فرهنگ های مختلف دارای بار مثبت و منفی بسیاری است، از این روی می تواند عامل پویایی یا ایستایی ملتی باشد. همین خصیصه باعث شده تا برای عده ای دیگر راه نفوذ و یا هجوم باشد. حمله به عقاید کسانی که به چیزی پایبندند. در این چاره اندیشی دشمنان باید با ذهنیات مردم بازی کرده تا راه نفوذ بیابند. از این راه می توانند آن عقاید را خدشه دار نمایند. مثلاً افتخارات تاریخی ایرانیان را زیر سوال برده و سعی کنند با برهان های علمی و محکمه پسند حقایق تاریخی را به چالش کشیده و نیوشندگان را دچار تردید نمایند. ناگفته پیداست که این تدبیر بیشتر بر عوام و توده جامعه تاثیر خواهد گذاشت ولی فراموش نکنیم که این قشر اکثریت جامعه را شامل می شوند. الیناسیون در واقع اسلحه ای برای تهی کردن از فرهنگ مردمانی است که استعمار سعی در بالکانیزه نمودن کشور ایشان دارد. این نوع یورش های فرهنگی از دو جبهه صورت می گیرد: یکی داخلی همچون ناصر پورپیرار و دیگری خارجی. اما اقلیتی که می توانند این نواهای پلید را خاموش نمایند با تمسخر به این مسئله نگریسته و پاسخ درخوری به آنها نمی دهند و از طرف دیگر این نواها توسط مراکز خبرپراکنی و اطلاع رسانی حمایت می شوند. با این وصف، با آگاه نمودن مردم در سطوح گسترده و انگشت نما نمودن چنین اشخاصی باید با قضیه به صورت جدی تری برخورد نماییم پیش از آنکه کشورمان تجزیه گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)