زهرا باقری شاد 1

روز شنبه ۶ دسامبر زهرا باقری شاد درباره پایان نامه فوق لیسانس خود که به زبان انگلیسی است، درباره بازنمایی تصویر زن ایرانی در تلویزیون سوئد با بررسی دو فیلم مستند “انقلاب دزدیده شده من” و “سحر و زنش” سخنرانی کرد. او نخست به هدف و متد این تحقیق و بررسی و  تفاوت آن با نقد فیلم پرداخت و علل انتخاب دو فیلم “سحر و همسرش” و “انقلاب دزیده شده من” را از منظر کنش گری فعال زنان در این دو مستند توضیح داد. زهرا باقری شاد سپس با اشاره به تئوری های رسانه درباره “دیگر سازی” های رایج رسانه های غربی از زنان مهاجر، زنان جهان سوم و زنان “کشورهای اسلامی” سخن گفت و کوشید اهیمت نظریه پسا استعماری و میان برشی را در فهم تصویرسازی های رسانه های سوئدی از این گروه از زنان روشن سازد. او سپس با بررسی نشانه شناسی های این دو مستند توضیح داد چگونه این دو فیلم بیشتر بر توانایی قدرت عمل زنان در چالش شرایط و قدرت حاکم تمرکز یافته است. با این همه به ردپای تصویر مبالغه آمیز به قصد تصویر سازی مثبت از توان خواهی در فیلم سحر و زنش و رد پای تصاویر پسا استعماری در القای تلویحی تجربه یکسره مثبت، پر آرامش و رضایت آمیز زنان زندان سیاسی ایران در غرب اشاره کرد. او درباره چرایی شکل گرفتن این گفتمان تازه در مستند های سوئدی و ابعاد رواج آن سخن نگفت و آن را خارج ازدایره تحقیق خود دانست. در بخش پرسش و پاسخ نیز بسیاری سخنران را نه تنها به دلیل ارائه سخنرانی منسجم، با کیفیت و تنظیم شده، بلکه از جمله به خاطر آن که حاضر نشد پا از دایره تحقیق خود فراتر بگذارد و به پرسش های نامرتبط با حوزه کار او نپرداخت و برخوردی متین با انتقادات داشت نیز مورد تحسین قرار دادند. به مناسبت این سخنرانی رادیو همبستگی گفتگویی با زهرا باقری شاد داشته است که در این لینک می شنوید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)