ماشین شکنجە و کشتار جمهوری اسلامی در سە دهە گذشتە توانستە بود زندان ر بە چالشی برای مبارزات و مبارز تبدیل نماید چالشی کە گاها با خود توحش نیز بە همراە داشت و حتی سیل خروج مبارزان از ایران نیز توجیە میکرد فکر اینکە باری دیگر زندان بە مکانی برای مبارزە تبدیل شود توهم نبود اما بیشتر بە اندیشە سادە لوحانە شباهت داشت.
١٩ روز از اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی کورد در زندان اورمیە سپری میشود اعتصاب دستە جمعی این زندانیان و ٧ درخواستی کە برای شکستن اعتصاب مطرح کردەاند این اعتصاب غذای را از دیگر اعتصاب مجزا مینامید و آن را بە مبارزە درون زندانی تبدیل کردە است
اعتصاب کنندگان زندانی در ارومیە طبق دستور العمل سازمان زندانیها خواهان مجموعەی حقوق برای زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان هستند مطرح کردن یک سری حقوق برای زندانیان سیاسی و محکومین کە مرتکب بە جرمهای شدەاند کە در گام اول تلاشی است برای ارتقاء سطح شرایط زندان در ایران این تلاش از خود آگاهی در مورد حقوق غیرە قابل انکار و سلب ناشدنی حکایت دارد. مطرح کردن این خواستەها از طرف زندانیان سیاسی کورد در زندان اورمیە با رسالت مبارزات زندانیان قبل از زندان مطابقت دارد و این مسئلە در واقع تداوم مبارزە در زندان است. این در حالی است کە عوامل قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در تلاشند زندان را بە خط پایانی برای مبارزات، مبارزان سیاسی تبدیل نماید. در گذشتە مقاومت در برابر شکنجەگران و لب برنیاوردن در زندان و شکنجەگاهای جمهوری اسلامی مبارزە بود کە مبارزان در زندان انجام میدادند اما در شرایط کنونی مبارزان زندانی تنها بە این شیوە از مبارزە اکتفا نکردە و با شکلگیری چنین اعتصاباتی در تلاشند رسالت مبارزات خود را در زندان نیز ادامە دهند. جدا از اینکە آیا اعتصابات بە نتیجە دلخواە خواهد رسید یا نە باید گفت این اعتصاب در تاریخ مبارزات درون زندان نقطە عطفی در این نوع مبارزات خواهد بود چون ساختار قضای و زندانهای ایران را نیز با چالشی جدید روبرو کردە است و آن مسئلە حق محکومین در زندان است بدون شک چنین چالشی کە با مسئلە حقوق زندانیان سیاسی نیز همراە شدە است زمینە آغاز شکلگیری نوعی دیگر از مبارزە را فراهم کردەاست این نوع مبارزە با وارد شدن بە زندان آغاز میشود پس دیگر زندانهای جمهوری اسلامی خط پایانی برای مبارزات نیست. بلکە تنها شیوە مبارزە تغییر خواهد کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)