تفاوت جاری بودن دموکراسی در سطح یک جامعه و نبود آن در جامعه دیگر را میتوان در برپایی تظاهرات این روزهای آمریکا به وضوح مشاهده کرد. سرچشمه تظاهرات با تبرئه پلیسی که یک سیاه پوست را در خیابان به قتل رسانده بود شروع شد . موضوع اصلی تظاهرات اعتراض به حکم تبرئه پلیس و وجود این شبه که نژادپرستی در دستگاه قضایی آمریکا جریان دارد شکل گرفت. یکی از ارکان و قوانین یک جامعه دموکرات آزادی تظاهرات و اعتراضات مردم بر تصویب قوانین و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت و سایرنهادهاست که از این طریق نارضایتی خود رانشان داده و تا توقف آن ادامه میدهند در این وضعیت یا دولت باید پاسخی قانع کننده بدهد یا حکم را متوقف کند . این که رای دادگاه درست بوده یا نه موضوع اصلی این یادداشت نیست . درکشورهای جهان سوم مدل حکومت سلطنتی یا استبدادی ست آنها از مخالفان جدی و همیشگی دموکراسی بخاطر عدم پاسخ گو بودن در مقابل مردم هستند در این نوع حکومتداری تمام سازمان های اصلی حکومت ازارکان یک قدرت هستند و تحت فرامین آن تمام امور را انجام می دهند. با شروع این اتفاقات در آمریکا حکومت هایی که نام برده شد حضور مردم در خیابان را دست آویزی کردند تبلیغاتی با عنوان ( فروپاشی دموکراسی و جامعه آزاد آمریکا).

afp10-10
آنها این شیوه جکومت را تنها فریب افکار عمومی می دانستند که امروز مردم به مقابله با آن برخواستند , مقابله پلیس در مقابل خشم مردم را سرکوب گرانه معرفی می کند در حالی که اگر پلیس در شرایطی که خشم مردم از حد متعارف بالاتر رفت و احتمال از کنترل خارج شدن امنیت دیگر شهروندان احساس شد باید در مقابل مردم معترض ایستادگی کنند اما با شرایط مشابه درکشورهای جهان سوم (استبدادی , سلطنتی) مردم به هیچ عنوان حقی برای اعتراض نسبت به هیچ نوع حکم یا قانونی که اقتصاد یا جامعه یا فرهنگ آن هارا با آسیب مواجه می کند ندارند و با شروع اولین حرکت اعتراضی با شدیدترین برخوردها سرکوب می شوند و حتی در دستگاه تبلیغاتی حکومت آنها را اراذل اوباش معرفی می کنند.
با اطمینان باید گفت این نوع حرکت های اعتراضی در آمریکا برای بار اول اتفاق نیفتاده و باز هم ادامه خواهد داشت زیرا این نوع واکنش نسبت به امور جاری تنها روی خشن نداشته و هدف از آن حذف دولت نیست تنها حقی ست برای مردم اگر زمانی با دولت دچاراختلاف جدی شدند و پاسخی دریافت نکردند بتوانند آن را مجاب به انجام آن بکنند.
از جایی که حکوموت های استبدادی یا سلطنتی برآمده از مردم و انتخاب شده توسط آنان نیستند پایه های قدرتشان بسیار لرزان است و حتی حرکتی اعتراضی برای بهبود محیط زیست را هم برنمی تابند…
بامداد.آزاد
پاییز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com