قوم گرايی همچون مذهب گرايی در باور حقوق بشری خردگرايان محکوم و مردود است. سردمداران جمهوری اسلامی با سوء استفاده از تفاوتهای قومی ، جنسی و پنداری ايرانيان همواره سعی بر ايجاد نفاق و تحکيم حاکميت خود را داشته اند. خردگرا فريب اعتقادات واپس گرای آخوندی را نمی خورد و در مبارزه خود با جمهوری اسلامی ، بدون توجه به تفاوتهای قومی ، جنسی و پنداری تنها اصول حقوق بشری را مد نظر دارد.969494_10200926297712630_118891058_n

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)