برشی از مطبوعات(۴)یکصدنامه سرگشاده ‌به ‌رئیس ‌جمهوری
«صادق زیباکلام»در ارتباط با نوشتن نامه های سرگشاده خود نوشت:
«من فکر می کنم که نامه های سرگشاده در حال حاضر بهترین وسیله برای بیان نظراتم است.برای هر کدام از این نامه ها اهداف خاصی را دنبال می کنم. اما عمده دلیل نامه نگاری ها طرح انتقاداتی است که جایی برای طرح آن پیدا نمی شود.
به گفته او در شرایطی که آزادی مطبوعات در جامعه کنترل شده است و به نوعی رسانه اعم از روزنامه ها، سایت ها و خبرگزاری ها برای انتشار نظرات او محدودیت هایی دارند بهترین راه برای بیان نظرات و انتقادات همین نامه های سرگشاده است.اینجا:
http://www.rahesabz.net/story/87937
در۱۲خرداد۱۳۷۸درروزنامه‌«ایران‌ویچ»سال‌اول‌شماره۱۲‌،شنبه‌ خرداد۱۳۷۸ که بعدهابه‌نام«بامدادنو»تغییرنام‌داد‌وبعدهم‌‌تعطیل ‌شد، گزارشی نوشتم با عنوان«یکصد نامه سرگشاده به رئیس جمهوری»این البته آخرین ‌گزارشی ‌بود(دردوره‌‌ای‌که‌‌رسمادر روزنامه ‌سلام‌ فعالیت‌داشتم)‌، چاپ‌شد. ۱۶تیرماه‌بعد، روزنامه ‌سلام‌‌تعطیل‌و‌در ۱۷تیرهم من‌نیز‌بازداشت‌شدم.
در آن گزارش نوشتم:
«فضای‌سیاسی‌کشور‌پس‌ازدوم‌خرداد‌۷۶‌تغییر‌محسوسی‌کرده ‌است.‌ هر‌چند‌که‌‌دامنه‌درگیری‌هاومنازعات‌سیاسی‌و‌عقیدتی‌ نیز ‌افزایش ‌یافته ‌و‌حتی‌بعضاً‌این‌اختلافات‌‌به ‌شکلی ‌خشونت‌باربروز و ظهور کرده‌است.
‌اما‌نمی‌توان‌این‌واقعیت‌را‌نادیده‌انگاشت‌که‌دراین‌مدت‌عرصه‌و‌مجالی‌فراهم‌شد‌تا‌همه‌گروه‌ها‌وفعالان‌عرصه‌سیاست،‌به‌فراخور‌ودر موقعیت‌های‌مختلف‌نسبت‌به‌‌رویدادهای‌کشور‌واکنش‌نشان‌داده‌و ‌اعلام‌موضع‌کنند.‌یکی‌از‌علائم‌ فضای‌باز‌‌سیاسی‌موجود،‌حجم ‌قابل‌توجه‌نامه‌های‌سرگشاده‌ای‌ است‌که‌در دو سال ‌اخیر از ‌سوی‌ افراد وگروه‌های ‌شناخته‌شده ‌وگمنام‌بااهداف ‌و‌منظورهای ‌متفاوت ‌خطاب‌به‌‌رئیس‌جمهوری‌نوشته‌شده‌است.
می‌دانیم‌که‌درادبیات‌سیاسی،‌نامۀ‌سرگشاده‌دارای‌بارمعنایی ‌خاصی ‌است.‌و‌نگارنده،‌یا‌نگارندگان‌علاوه‌برآن‌که‌نامه‌راخطاب‌به ‌شخص‌مُعیّنی‌می‌نویسند،‌ اما‌با‌‌انتشار‌آن‌درسطح‌جامعه‌نیز‌قصد ‌جلب‌توجه‌افکارعمومی‌و‌درنهایت‌نیل ‌به‌مقصودی‌خاص‌را‌دنبال ‌می‌کنند.
گزارشی‌که‌پیش‌رو‌دارید‌با‌اشاره‌ای‌فهرست‌وار‌به‌برخی‌ازنامه‌های ‌سر گشاده‌ای‌که‌‌دردوسال‌اخیرخطاب‌به‌آقای‌خاتمی‌نوشته‌شده ‌است، با‌ دسته‌بندی‌موضوعی‌این‌‌نامه‌هابه‌قصد‌ونیّت‌نویسندگان‌ نیز‌ نگاهی‌گذرادارد.
یک‌نکتۀ‌قابل‌توجه‌این‌است‌که‌مضمون‌همین‌نامه‌های‌سرگشاده‌به‌ تنهایی‌ روند‌‌تحولات‌سیاسی‌دو‌سال‌اول‌ریاست‌جمهوری ‌آقای ‌خاتمی ‌را‌به‌عنوان‌ اسنادی‌قابل‌‌اتکاء‌برای‌تاریخ‌نگاران ‌آینده ‌ترسیم‌ می‌کند.‌ درعین‌حال‌مرور‌این‌ نامه‌ها‌در‌زمان‌حال‌‌خط‌سیر تحولات ‌سیاسی‌دوساله‌اخیر‌را‌برای‌علاقمندان‌به‌مسائل‌سیاسی‌ترسیم‌‌ می‌کند.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌طبق‌آخرین‌برآوردها،‌تعداد ‌نامه‌های ‌سرگشاده‌ای‌ که ‌خطاب ‌به ‌رئیس ‌جمهوری ‌نوشته ‌شده ‌و‌در ‌میان ‌مردم‌نیز‌به‌نوعی‌-یادر‌نشریات‌و‌یا‌به‌صورت‌شبنامه-منتشر ‌شده ‌‌است، ازمرز۱۰۰هم می‌گذرد.
جدولی‌که‌درمتن‌این‌مطلب‌آمده‌نشان‌دهندۀ‌تعدادی‌ازعناوین‌همراه‌ با‌موضوع‌‌نامه‌های‌سرگشاده‌است‌که‌خطاب‌به‌آقای‌خاتمی‌درمدت‌دوسال‌ریاست‌ جمهوری‌‌ نوشته‌شده ‌است.
متن کامل گزارش را دراینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)۳آدر۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com