من بیش از درسهای
مردم شناسی کوتەفکرانە جهان اسلامم
من نە دوست تروریستها
بل دشمن تحجرم
از بنیادگرایان خصم زندگی نیستم
من اسلامیست شمشیر بەدست
منتحر دشمن زندگی
رادیکال علیە بشریت
… نیستم
من بیشتر از صفات موجود
در دستور زبان تنگ نظرانە توام
من کردم و بە کردی سخن گویم
من اژدهای صدەهای جهالت را
با شیرینی زبان کردی
با زیبایی چهار فصل کردستان
با باور استقامت زندگی است
پیشـمرگان و زنان مبارز
بە چالش کشم
من “کوبان”م
مانند “وان” پایتخت مدیای کوچک
در برابر لشکریان جهل و تعریب
من “قبلە” کردستان
قلعە استقامت
من نشانی افتخار
مام میهن: “کردستان”م

مجید حقی – هلسینکی ۶.۱۰.۲۰۱۴
کوبانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)