گناه این فرزندان و آینده سازان بلوچستان چیست و آینده شان در گرو کدامین دستهای نابکار جنایت کار است؟
به کدام امید زنده باشند و زندگی کنند؟
امروز ما بدین حال زار گزفتاریم که در بین دو راهی قبول مرگ و ذلت قرار داریم و هیچ آینده ای برای ما متصور نیست!!
وقتی ما آینده خویش را گم کرده ایم چگونه این فرزندان ما که زاده نسل ناامیدی هستند امید و اینده ای خواهند داشت؟
آینده این فرزندان معصوم در دستان یاری گر توست که تقدیر و سرنوشت ذلت امروز را در جهت امید و اینده فردا تغییر دهی ؟

این کودک می نگرد به این قفس ذلت که امروز ما گرفتار آن هستیم و می گرید بهر فردایش
پس برخیز و به او با شهامت و مردانگی ات درس عزت و آزاد زیستن بیاموز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)