خرقه‌ی من
بالاپوشی‌ست
که دلدارم به من داده
با نشان شیشه‌بری‌ی پسرش
بر سینه‌ی آن.

آن را
در گردشهامان می‌پوشم
برای دیدن سرخ‌چوبهای تناور
و تمشکهای کنار آبشار.

اینک, کنار این خلیج مه‌آلود
آنرا بر شانه‌هاش می‌گذارم
تا گرم نگهداردش
و خود, شعر تازه‌ام را
از بر‌می‌خوانم
تا صیقلش دهم
چونان شیشه‌بری.

دوازدهم نوامبر دوهزار‌و‌بیست‌و‌یک

The Mantle

 

By Majid Naficy

 

My mantle

Is an overcoat

That my love gave me

With an emblem of her son’s glaziery

On its chest.

I wear it

When we go hiking

To see towering redwoods

And raspberries near the waterfall.

Now, at this foggy bay

I put it on her shoulders

To keep her warm

And I recite my new poem

To polish it

Like a glazier.

 

November 12, 2021

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)