در کشوری چند ملیتی مانند ایران پاسخ اصولی به حل ستم ملی یکی از ارکان دمکراسی است و برای طرفداران سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دمکراتیک در کنار آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، حق مردم برای تعیین و تغییر نظام سیاسی از جمله از طریق مجلس موسسان و حل مسئله ملی از طریق برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل ایران و از جمله حق جدائی برای تحکیم  اتحاد داوطلبانه- از طریق برقراری یک نظام فدرالی منطقه ای و دمکراتیک- یکی از ملزومات اساسی بدیل سوسیالیسم دمکراتیک در برابر جمهوری اسلامی به شما میرود.

در این سلسله بحث ها درباره مسئله ملی که شامل شش بخش است به مسائلی نظیر، ملت یا قومیت، حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم یا انجمن های ایالتی و ولایتی، نحوه برقراری عدالت اجتماعی میان مناطق فدرال و محرومیت زدائی و…. پرداخته شده است. کمال ارس از “جبهه ملی ششم خارج از کشور” مدافع نظر انقلاب مشروطه در باره مسئله ملی( انجمن های ایالتی و ولایتی) است و محمدرضاشالگونی  نقطه نظرسازمان سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) در مورد مسئله ملی را تشریح میکند.

 

بخش اول:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

بخش پنجم:

 

بخش ششم و پایانی:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)