چکیده:
«رسانه های فارسی و از آن جمله بی بی سی بیش از دو سال است که بی اعتنا به تاثیر وقایع عراق بر سرنوشت ایران و فارسی زبانان تنها به انعکاس اخباری گزیده از دریچه مواضع رسمی دولت عراق اکتفا کرده بودند.
متاثر از خیزش مردمی در قالب تظاهرات و جنبش های مدنی دولت مستبد نوری المالکی با مشت آهنین بخش مهمی از جامعه عراقی را بخاک و خون کشید تا واکنششان به حاکمیت شیعیان فرقه گرا اسلحه بدست کرفتن باشد.
رسانه های ما بی اطلاع از این بستر ناگهان با سقوط موصل مواجه شدند و پس از آن تنها در دام تبلیغات نوری المالکی تمام مخالفین را تروریست نامیده و آلت دست دولت سرکوبگر عراق و ابزار ایجاد زمینه جنگ مذهبی شدند.»
نوری المالکی
از دوم تیرماه نود و سه با آغاز اولین بخش خبری زنده لحن بی بی سی فارسی برای انعکاس اخبار عراق بصورت محسوسی تغییر کرده و به واقعیات نزدیک شد.
هر چند که به نظر می رسد خبرنگاران اعزامی این رسانه به عراق همچنان در سردرگمی گرفتارند و گزارشات بی ارزشی را از عراق مخابره می کنند!
از سوی دیگر تلاش برای رهیدن از دام تبلیغات نوری المالکی به نظر تصمیمی است که از سوی سر دبیران گرفته شده اما آثار جنگ تبلیغاتی مالکی هنوز بر باورهای دیگر عوامل سایه دارد.
ایشان همچون کارمندانی ساده مجری منویات مدیران هستند اما هنوز نتوانسته اند از روایت کذبی که پس از سقوط موصل در بخشهای مختلف خبری مکررا شنیده و یا می خواندند رهایی یابند.
شعار «یا با مالکی یا داعشی» آنچنان قدرتمند تمام دستگاه خبری بی بی سی فارسی را متاثر کرده بود که واقعیات عراق را تنها از دریچه تبلیغات نوری المالکی می دیدند و تمام نیروهای سیاسی عراق را ناگهان در جبهه داعش هضم کرده و بجای انعکاس واقعیات جاری عراق ، روایتکر شورش تروریست های داعش علیه دولت نوری المالکی شدند!
ایشان حتی اظهار نظر های اولیه باراک اوباما و دیگر بزرگان سیاست بین المللی را گزیده و تکه پاره پخش می کردند تا مبادا روایت مالکی در برابر داعشی مخدوش شود و یا نیاز به توضیحی فراتر از تبلیغات دستگاه دولتی عراق داشته باشند.
جالب اینکه بدون احساس مسئولیت برای تحقیقات ساده لوحانه دموکراسی عراق را از سوی کسانی بخطر می دیدند که درک دموکراتیکی از عرصه سیاست عراق ندارد!!
اما خورشید پشت ابر نمی ماند.
نوری المالکی که قهرمانی تصویر می شد که مورد هجوم تروریست های وحشی قرار گرفته ناگهان از سوی جهانیان خود بعنوان دلیل همه این حوادث معرفی شد!
در محکومیت این مستبد خونریز انچنان مواضع دولتمردان آمریکا صراحت داشت که پایه کذبیات رسانه های فریب خورده را لرزاند. سفر جان کری به عراق روایت دروغین از عراق را بکلی فرو ریخت تا از دوم تیرماه گویندگان خبر محتاطانه از جنگجویان سنی و شبه نظامیان مخالف به جای اصطلاح داعش استفاده کنند و این تحمیل واقعیت آنقدر قدرتمند شد که مجبور به پخش مصاحبه طارق الهاشمی با زینب بداوی شدند که چندی پیش در بی بی سی جهانی انجام شده بود. بی بی سی ناگهان درها را بروی حقایق گشود و بسراغ گزارشات غیر دولتی از عراق رفت تا بتواند پس از اهمال مختصات واقعی عراق را انعکاس دهد.
اما افسوس از این آسیب ها که ساده لوحی و سطحی نگری ها به افکار عمومی ایرانیان وارد ساخته است.
این سو تفاهمات بنیاد یک تقابل مذهبی میان شیعه و سنی را ساخته و تقویت می کند تا جایی که مرجع تقلیدی از قم شیعیان را به دخالت و شهادت در عراق فرا می خواند.
البته که همه رسانه های فارسی در روایت دروغین وقایع عراق مقصر هستند اما بی بی سی فارسی با این نفوذ و اعتباری که میان ایرانیان دارد مسئولیتی بیشتر داشته و آسیب سهمگینی بر باورهای عمومی وارد ساخت.
شاید ارتباطات میان عراق با ایران دلیلی باشد که از رسانه های فارسی حتی توقع پیشرو بودن در مخابره حقایق جاری عراق را داشت ولی نتنها به رسالت خود بی اعتنا ماندند بلکه بر روایت دروغین از عراق ، مدتها پای فشردند!
اگر رسانه آزاد از ارکان دموکراسی می باشد باید نگران فقدان رسانه آزاد اندیش ، مستقل و هوشمندی بود که در زمانهای حساس بتوان بدان اعتماد کرد.
رسانه ای که راوی حقایق جاری باشد و بسادگی در دام تبلیغات دروغین گرفتار نیاید.
رسانه اگر رکنی لازم برای برقراری دموکراسی است در ابتدا نیازمند مخابره واقعیات موثر و حقایق نا مخدوش است.
رسانه ای که درک موقعیت ایران در منطقه را داشته باشد و ممانعت استداد حاکم بر عراق نتواند مانع از اطلاعرسانی حقایق عراق از قریب سه سال پیش تا کنون باشد.
رسانه ای که در صورت بی مسئولیتی شجاعت عذر خواهی از افکار عمومی را داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)