Japan PM meets U.S. foreign, defense chiefsnag4مسیر توسعه نسبت به موقعیتهای جغرافیایی و زمانی متفاوت است.اما در دل این تفاوت ها فاکتورهای ثابتی هم وجود دارد که میتوان در اغلب کشور های توسعه یافته مشاهده کرد.شاید بشود اینگونه گفت که یکی از دلایل ضعف کشورهای توسعه نیافته و ملتهای جهان سومی بازخورد و دید احساسی با مسائل سیاسی و حتی اقتصادی درونی و خارجیشان است.
به طور مشخص میتوان رابطه مستقیمی را بین میزان درصد برخود احساسی مردم و یا حکومت ها با اینگونه مسائل، با میزان رشد و توسعه بیان کرد.
روابط کنونی دو کشور ژاپن و امریکا بعد یکی از بزرگترین قتل عام های تاریخ بشری مثال زدنی است.(مرگ ۲۲۰۰۰نفر با بمباران اتمی در سال ۱۹۴۵)ایا میتوان گفت که انها حس دشمنی و نفرت خود را بعد از گذشت حدود نیم قرن از این کشتار به طور کامل فراموش کرده اند؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)