رهبر و آخوندها و گردانندگانِ خراب و فاسدِ جمهوری اسلامی، مردمِ ایران را هرچه غمگین تر و گرفتار تر می خواهند تا بتوانند هرچه بی دردسر به دزدی و عِیش و نوش و غارتِ همه چیزِ ایران ادامه دهند. آنها گرفتارِ کثیف ترین اِعتیادِ تاریخند، از فرطِ خرابی، بی پناهِ خدا یا ناخدایی، معتادِ نابودی همه ی زندگیِ.

وَ آخوندهایِ دیکتاتوریِ دزدانِ جمهوری اسلامی، همواره از جوان ها و نیرویِ جوانی ترسیده اند. چون از اراده ی زمان و هرچه به روز است و جوان و از آینده است در وحشتند. آنها ناخودآگاه یا خودآگاه،حتّا در عِشرت هایِشان، از ادامه ی جریان زندگی در هراسن، آنقدر که: از رهبر تا تک تکِ مقام هایِشان، برایِ دزدی ، جنایت کرده اند و در وحشتِ رسوایی و سرنگونی اند. آنها، از جوانی می ترسند و از آزادی و شادیِ جوان می ترسند.به یک دلیلِ ساده : چون گونه ی انسان اگر آزاد و شادمان و کم گرفتار باشد، راحت تر فکر می کند. و اگر شمارِ حتّا متوسّطی از مردمِ ایران اینگونه باشند، با آگاهی و اراده ی مردمِ ایران ، در کمتر از ۲۴ ساعت، سرنوشتِ خامنه ای و حکومتِ خرابِ جمهوری اسلامی (در بهترین صورت) در چاهِ مُستراح است.

که به این ترتیب بوده که ازجنگِ ایران و عراق تا اعدام ها و تا همین “اعتراضِ آبان” ِ مردمِ ایران، این نظام، بیشترِ از میانِ جوان ها کشته است. امّا هیچ نیرویی نمی تواند در برابرِ اراده ی ملّتِ ایران بایستد و این نظام بسیار ضعیف و خامنه ای یک دزدِ بی ارزش است، از سُر تا تَه ِاین نظام باید سرنگون شود تا ایران نابود نشود و زندگیِ مردم بهتر شود. فدایِ آینده ی مردمِ خوبِ ایران.

امیر سارم
کانالِ تلگرام
https://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)