میوه های برف
می دمد سپید
گرد و سرد و سرخ
بر دو گونه ام
این طرف عجیب
شاد و برفیم
با تو در دلم ، بی چگونه ام
از برون دشت ، ساده و سپید
غلغل بهار، از درونه ام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)