فَرض کنید: شما ثروتمندترین فردِ دنیا باشید امّا هیچ کس برایِ شما کاری انجام ندهد، بنابراین مجبورید خودتان غذا بپزید، خانه تان را خودتان تمیز کنید، لباسِ زیر و رویِتان را خودتان بشویید و هر کارِ دیگرتان را، نیز خودتان انجام دهید و با این وجود چون هیچ کس نمی تواند همه ی کارها را خودش انجام دهد حتّا چنین وضعی مدّت زیادی دَوام نمی آورد و چون اَساسَن گونه ی انسان است در تنهایی نابود می شود. وَ شرایطِ نظامِ سرمایه داریِ حاکم بر دنیا که در حالی که به وسیله ی قدرت سیاسی سرنوشتِ کره ی زمین را، جاندارانِ زمین را و انسان هایِ زمین را به گروگان گرفته، اینچنین است و بدونِ مردم هیچ نیرویی ندارد. 

 نظامِ سرمایه داریِ سیاسی، همان دیکتاتوریِ پول در دنیا، افزون بر اینهمه جنگ و ستیزی که از شهر ها تا مرزهایِ کشورهایِ دنیا راه انداخته، مردمِ دنیا را بر سَرِ هیچ و پوچ با حسادت ها و رِقابت هایِ مُصیبت بار گرفتار کرده است. امروزه در عصرِ انقلابِ رسانه ها هرکس می تواند به آسانی ببیند یا خبر بگیرد که این نظامِ در سرتاسرِ زمین چگونه همه چیز را با بیماری و جنایت به نابودی نزدیک کرده است. و َ در آخرین نمایشَ، قدرتمندترین کشورهایِ دنیا، پاکسازیِ گازهاِیِ گُلخانه ای را در پنجاه سالِ بعد وعده می دهند! یعنی زمانی که دیگر نه گُلی مانده است و نه گُلخانه ای. امّا کافی است، یکی از همین روزها، ما مردمِ دنیا، فقط ۲۴ ساعت از این بازیِ جنایت بار کناره بگیریم، تا در بیچارگیِ این قدرت ها، دگرگونی آغاز شود.

 ادامه دارد…

کانالِ تلگرام  امیر سارم:

https://t.me/amirsarempoems       

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)