چند سال پیش(۱۶)دهه ۶۰…(۱)
طاهر احمد زاده:
اسفند۱۳۵۹
«شماکه اینقدرامام امام درآورده اید،فردابه جای امام چه می خواهید بگذارید؟ چرارشدشخصیت راازمردم می گیرید؟چرانمی گذاریدمردم روی پای خودشان حرکت کنند؟
ارتباط امام بامردم،نه احساسی آن قطع نشده که مردم می روند ومی آیند،این ارتباطات تحلیلی وسیاسی،این هادرانحصارکانال خاصی ذرآمده.به امام گفتم که بدانید بااعلامیه وراه پیمایی،مسائل بعدازانقلاب رانمی شود حل کرد».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
آیت الله یوسف صانعی:
۸فروردین ۱۳۶۰
«شورای نگهبان مفسرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابل دویست رای مجلس،رایش قاطع است».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
احمدصدرحاج سیدجوادی:
روزنامه انقلاب اسلامی۱۹فروردین۱۳۶۰
درباره توقیف روزنامه میزان:«به نظرم طلیعه ایجاداختناق برمطبوعات بخوبی ملاحظه می شود»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
شمس آل احمد:(درباره توقیف روزنامه میزان):
روزنامه انقلاب اسلامی۲۲فروردین۱۳۶۰
«به این میزان داران،به آنهاتبریک می گویم؛موضع گیریشان راکه به اینجاانجامیده بهتون تیریک می گویم».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
علی اصغرحاج سیدسیدجوادی:
پیام جبهه ملی۱۹اردیبهشت۱۳۶۰
آیاهرگزشنیده ایدکه جانشین پیامبربزرگ اسلام درجواب کسی که به او گفت: اگر کج بروی بااین خنجرراستت خواهم کرد،اورادشمن اسلام ودشمن اقتدار و حاکمیت شرعی خودقلمدادنماید؟»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
ابوالحسن بنی صدر:
روزنامه انقلاب اسلامی۲۰اردیبهشت ۱۳۶۰
«مبادآنکه مردم دراین میهن ملجاء وپناهی برای فریادرسی نیابندوبناچاربرای تظالم ودادخواهی به مراجع بین المللی متوسل شوند».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
حبیب الله پیمان:
روزنامه اطلاعات۲۱اردیبهشت۱۳۶۰
افرادوگروههای غیرمسئول هم اکنون دربرخی شهرهاوبرخی نقاط تهران و هر جا که بتوانندبی اعتنابه ضوابط قانونی واعلامیه دادستانی به حملات خودبه افراد، احزاب و گروه های قانونی ادامه داده و آنها را موردضرب وشتم وایذاء وقتل قرارمی دهند».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
ابوالحسن بنی صدر:
روزنامه انقلاب اسلامی۲۳اردیبهشت۱۳۶۰
«به عنوان رئیس جمهورمنتخب شما،هشدارمی دهم که اگردربرابرتمایل به استقرار استبداد نایستادید،استبداد برسشمامسلط خواهد شد و دمار از روزگار شما درخواهدآورد».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی۲۳اردیبهشت۱۳۶۰
نودوسومین اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درپیرامون دادگاه امیر انتظام انتشار یافت.
درقسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:
«می دانیم نخستی کسی که اسنادراریرسوال کشید،تیمسارمدنی بودکه اینک همراه اویسی،بختیار،نریه،اشرف وذیگران به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول است…
اگردادگاه های انقلاب خدای ناکرده تحت تاثیرتبلیغات وجوسازی هایی که …اگر مردم شهید پور تحت تاثیر مظلوم نمایی ها،دروغ پردازی های اینان قرار گیرند و آنچنان که قانون وشرع حکم می کنداینان به مجازات نرسند،آنوقت از همین نقطه انحراف درجامعه انقلابی مان آغاز می شود».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
حجت الاسلام معادیخواه:
روزنامه میزان،۲۳اردیبهشت۱۳۶۰
«بنده معتقدم آقای بازرگان دچاریک اشکال اساسی است که نمی توانددرست مسائل رابفهمد،نمی توانددرست قضاوت بکند،نمی توانددرست شهادت بدهد در مسائل».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
محمدمنتظری:
روزنامه جمهوری اسلامی،۲۷اردیبهشت۱۳۶۰
من اعلام می کنم اگرگفتن این حرفهادیوانگی واختلاس حواس است، بگذار تا همه بگویند.به حضرت رسول(ص)همه می گفتنددیوانه».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
محمدجوادحجتی کرمانی:
روزنامه آیندگان۲۷اردیبهشت۱۳۶۰
«درمجلس نبایدرساله عملیه راتصویب کرد.لایحه قصای خودتصویب شده خدایی است، ولی بایداجرای حدوددریک جامعه اسلامی صورت گیردوباتوجه به این که رهبر انقلاب وآیت الله منتظری فرموده اندهنوزجامعه مااسمااسلامی است و عملا اسلامی نشده بنابراین اجرای این حدودبایدبه تعویق افتد.
ما هنوز آن رافت و عطوفتی که پیامبر وائمه داشتندبه مردم نشان نداده ایم و می خواهیم قصاص اسلامی رااجراکنیم.به نظرمن این ازنظرسیاسی وجامعه شناسی بدترین روش است».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش۱۶).
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
۱۷/ اردیبهشت۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com