چند سال پیش(16)دهه 60…(1)
طاهر احمد زاده:
اسفند1359
«شماکه اینقدرامام امام درآورده اید،فردابه جای امام چه می خواهید بگذارید؟ چرارشدشخصیت راازمردم می گیرید؟چرانمی گذاریدمردم روی پای خودشان حرکت کنند؟
ارتباط امام بامردم،نه احساسی آن قطع نشده که مردم می روند ومی آیند،این ارتباطات تحلیلی وسیاسی،این هادرانحصارکانال خاصی ذرآمده.به امام گفتم که بدانید بااعلامیه وراه پیمایی،مسائل بعدازانقلاب رانمی شود حل کرد».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
آیت الله یوسف صانعی:
8فروردین 1360
«شورای نگهبان مفسرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابل دویست رای مجلس،رایش قاطع است».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
احمدصدرحاج سیدجوادی:
روزنامه انقلاب اسلامی19فروردین1360
درباره توقیف روزنامه میزان:«به نظرم طلیعه ایجاداختناق برمطبوعات بخوبی ملاحظه می شود»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
شمس آل احمد:(درباره توقیف روزنامه میزان):
روزنامه انقلاب اسلامی22فروردین1360
«به این میزان داران،به آنهاتبریک می گویم؛موضع گیریشان راکه به اینجاانجامیده بهتون تیریک می گویم».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
علی اصغرحاج سیدسیدجوادی:
پیام جبهه ملی19اردیبهشت1360
آیاهرگزشنیده ایدکه جانشین پیامبربزرگ اسلام درجواب کسی که به او گفت: اگر کج بروی بااین خنجرراستت خواهم کرد،اورادشمن اسلام ودشمن اقتدار و حاکمیت شرعی خودقلمدادنماید؟»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
ابوالحسن بنی صدر:
روزنامه انقلاب اسلامی20اردیبهشت 1360
«مبادآنکه مردم دراین میهن ملجاء وپناهی برای فریادرسی نیابندوبناچاربرای تظالم ودادخواهی به مراجع بین المللی متوسل شوند».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
حبیب الله پیمان:
روزنامه اطلاعات21اردیبهشت1360
افرادوگروههای غیرمسئول هم اکنون دربرخی شهرهاوبرخی نقاط تهران و هر جا که بتوانندبی اعتنابه ضوابط قانونی واعلامیه دادستانی به حملات خودبه افراد، احزاب و گروه های قانونی ادامه داده و آنها را موردضرب وشتم وایذاء وقتل قرارمی دهند».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
ابوالحسن بنی صدر:
روزنامه انقلاب اسلامی23اردیبهشت1360
«به عنوان رئیس جمهورمنتخب شما،هشدارمی دهم که اگردربرابرتمایل به استقرار استبداد نایستادید،استبداد برسشمامسلط خواهد شد و دمار از روزگار شما درخواهدآورد».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی23اردیبهشت1360
نودوسومین اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درپیرامون دادگاه امیر انتظام انتشار یافت.
درقسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:
«می دانیم نخستی کسی که اسنادراریرسوال کشید،تیمسارمدنی بودکه اینک همراه اویسی،بختیار،نریه،اشرف وذیگران به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول است…
اگردادگاه های انقلاب خدای ناکرده تحت تاثیرتبلیغات وجوسازی هایی که …اگر مردم شهید پور تحت تاثیر مظلوم نمایی ها،دروغ پردازی های اینان قرار گیرند و آنچنان که قانون وشرع حکم می کنداینان به مجازات نرسند،آنوقت از همین نقطه انحراف درجامعه انقلابی مان آغاز می شود».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
حجت الاسلام معادیخواه:
روزنامه میزان،23اردیبهشت1360
«بنده معتقدم آقای بازرگان دچاریک اشکال اساسی است که نمی توانددرست مسائل رابفهمد،نمی توانددرست قضاوت بکند،نمی توانددرست شهادت بدهد در مسائل».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
محمدمنتظری:
روزنامه جمهوری اسلامی،27اردیبهشت1360
من اعلام می کنم اگرگفتن این حرفهادیوانگی واختلاس حواس است، بگذار تا همه بگویند.به حضرت رسول(ص)همه می گفتنددیوانه».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
محمدجوادحجتی کرمانی:
روزنامه آیندگان27اردیبهشت1360
«درمجلس نبایدرساله عملیه راتصویب کرد.لایحه قصای خودتصویب شده خدایی است، ولی بایداجرای حدوددریک جامعه اسلامی صورت گیردوباتوجه به این که رهبر انقلاب وآیت الله منتظری فرموده اندهنوزجامعه مااسمااسلامی است و عملا اسلامی نشده بنابراین اجرای این حدودبایدبه تعویق افتد.
ما هنوز آن رافت و عطوفتی که پیامبر وائمه داشتندبه مردم نشان نداده ایم و می خواهیم قصاص اسلامی رااجراکنیم.به نظرمن این ازنظرسیاسی وجامعه شناسی بدترین روش است».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
17/ اردیبهشت1393

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)