پیشنهاد کارشناس مذهبی: از همین امشب از فرهنگ شوم تک فرزندی، خود را برهانید.
تعداد فرزندان پیشنهادی کارشناس: ۵ فرزند به نیت خمسه آل‌عبا، یا ۸ فرزند به نیت امام رضا یا ۱۲ فرزند به نام ۱۲ امام یا ۱۴ فرزند به نیت ۱۴ معصوم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)