چند سال پیش(۱۴)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۴)آزادی و مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی،۲۵فروردین ۱۳۶۰:
دررابطه با توقیف روزنامه میزان،من چون به مشروعیت و صداقت قوه قضائیه اطمینان دارم. فکر می کنم وظیفه خودشان را انجام داه اند و اگر ثبات حکومت قانون باشد،شانتاژنکنیم،قوه قضائیه مفسرقانون وتشخیص دهنده است و ما نباید باشلوغ کاری نگذاریم که قانون اجرا شود.(نقل ازنشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماره۱۹رویدادها وتحلیل).
روزنامه جمهوری اسلامی،۲۸مرداد۱۳۷۶:
به اعتقادمن،هم به نفع جامعه وهم به نفع مطبوعات است که فضای «تمیزحق وباطل»توسط مردم درکشوروجودداشته باشد.دراین فضامقداری قربانی خواهیم داد.اماقربانیانی که درمحیط خفقان وسانسورورمزگویی به وجود می آیدخطرناک ترخواهد بود.گاهی این جریان تبدیل به موج می شودوهمه چیز را باخود می برد.
روزنامه کیهان،۱۱/خرداد۱۳۷۰:
اگرکسی انتقادداردقطعابایدبیان کندواگرماراه انتقادراببنیدیم،خیلی ضررمیکنیم.قطعاجلوگیری ازانتقادمنجربه دیکتاتوری می شود.قطعابایدراه انتقادبازباشدوانتقادباید آزادباشد.
روزنامه کیهان،۱۳اردیبهشت۱۳۶۵:
ماالان افرادی رامی بینیم وهرقدرنصیحت می کنیم وازطریق تقوا می خواهیم به این محیط سالم برسانیم،هنوزیک مقاومت هایی منفی هست وخانم هایی متاسفانه پس ازهفت سال ازانقلاب هنوز به این راضی اند که مقداری از موهایشان بیرون باشد.تابحال با این طورافرادخیلی با نصیحت وموعظه برخورد کرده ایم و هنوز هم بعضی از شهرهای بزرگ این بلیه را دارد ودربعضی مغازه ها این گونه مسائل ترویج می شود ودربعضی ازادارات هنوز خوب مراعات نمی شود واینهاخطرناک است وفکرمی کنم که پس ازهفت سال،تمحل ماهم تمام بشود. مردم حزب الله چندبارطغیان کردندودیدیدکه درخیابانها ریختند وازهمین تریبون نمازجمعه وزیرکشور ودیگران خواهش کردند وبه آنها وعده دادیم …
روزنامه رسالت،۱۳اردیبهشت،۱۳۶۵:
اردوگاههای خاصی برای عوامل فساد وبی حجابی ساخته می شود.مردم حزب الله تابه حال چندبار طغیان کرده وبه خیابان هاریختندوماجلوی آنهارا گرفتیم.ولی حالا مثل اینکه مقداری خشونت لازم است.
۷اردیبهشت۱۳۶۴(دردیداربامدیران ومسئولین برنامه ریزی صداوسیما):
جامعه مابخاطررشدی که پیداکرده معمولاموافق صحنه های بی اثرفلان تیم اروپایی که ممکن است دربین عده ای جوان که آدم های بدی هم نیستندطرفدارداشته باشد امااکثریت جامعه که انقلاب کرده اند وباانقلابی هستند اگر آنرانبینندحرفی ندارندوچیزی کم نمی آورند.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۸رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۸آذر۱۳۶۴(درسمیناربررسی ابعادگسترش وتعمیق انقلاب فرهنگی):
ازلحاط اخلاقی آنهامی خواستندآدمهای ضداخلاقی وفاسدرادرآموزشگاههابپذیرند،اماانقلاب فرهنگی می گویدکسانی باید درس بخوانندکه انسانند،دردطبقات محروم رامی فهمند و در جهت رفع مشکلات جامعه گام برمی دارند.مثلاکسانی که الان درکاروان های راهیان کربلابه طرف جبهه ها حرکت می کنندودرجبهه می جنگند،اینهاکسانی هستندکه چنانچه درس یخوانند باجان ودل درخدمت مردم جامه خودقرارمی گیرندومسلما اینهاارججیت دارند.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۵رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
کتاب درمکتب جمعه،ج۶ص نمازجمعه؛۶،۲۴دی ۱۳۶۱:
خطاب به ایرانیان خارج ازکشور:این توفیق جبری است برای شماکه دراین کشورزندگی کنید،گناه نکنید،جنایت نکنید،فسادنکنید،خودتان خانواده هایتان درمعیارهای اسلامی زندگی کنید…شماازشهوترانی وعیاشی وبی بندباری چه طرفی بسته اید؟ولی البته آنهایی که مخالف باجمهوری اسلامی اند،مخالف نظامند،ضدانقلابند،این که هیچ برایشان چاره ای نیست جزهمان بدبختی که الان رفتندبایک مشت بدبخت درخارج ازکشور…
کتاب درمکتب جمعه،ج۵ص۱۹۰(نمازجمعه)،۱۲شهریور۱۳۶۱:
یک وقت صحبت این بودفلان کس مثلا عامل شاه بود،شکنجه گربود،وفاسدبوده،ودرگذشته چه کرده بودآنهایک مسائلی بودکه گذشته وحتی ممکن است آنهایی که به نحوی تنبیه شده اندیک روزی اینهارابرگردانیم وکاربه آنهابدهیم.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۵اردیبهشت ۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com