“انسان در گرانشِ  هستی” که پیش از این در ۱۳۹۹ خورشید،  به فارسی منشر شده، کتابی  پیرامونِ  هستیِ انسان، دنیا و تاریخِ کیهان است و نیز نیروهایی که از آغاز تا  این زمانه، از گیتی تا قدرت ها و شرایطِ امروز زمین  بر وجودِ آدمی و خودِ آدمی اثر گذارند. و کتابی ست از بودن ونبودن … که اکنون با عنوان:   

  “Human in the Gravity of the Universe”

به زبان انگلیسی منتشر شده و با بهای دو دُلار- ۲$ می توان آن را از  ناشرِ این کتاب، از همه جای دنیا، دانلود  کرد.

Smashwords  از سایتِ

—————————-

“Human in the Gravity of the Universe” is a new book By Amir Sarem in English, now in the last days of 2021, Is about the situation of Human beings in human Society, Politics, conditions of the Earth and in relation to Everything and every force in all the universe influence On the human being and self of each person. Also about To be and not to be …

Everyone from all over the world can download this book From the site of Smashwords, by 2$ and every second.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)