زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان) با تاکید بر اصول اعتقادی و پایه‌ای خود، با توجه به پیچیدگی‌های شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران و منطقه، و پاره‌ای شرایط و مشکلات درونی، بر آن است که به شیوه مبارزاتی پیشین خود پایان دهد. این تصمیم به خواست، اراده و رای تمامی اعضای گروه اتخاذ شده است.

قطعا هریک از افراد گروه با تحلیل مسیر رفته و بررسی کم و کاستی‌های فعالیت‌های چند ساله‌ی خود درجمع، با اشکالی نوین و تحت عناوین دیگر، همراه با سایر زنان فعال چپ، همصدا و همبسته با جنبش کارگران، تهیدستان و دیگر اقشار مبارز، پرتوان‌تر از گذشته به مبارزات خود علیه انواع ستم در نظام سرمایه/مردسالار ادامه خواهند داد.

    زنان آرزم

 (آورد رهایی زنان و مردان)

  ٢٩ مهر ١۴٠٠

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)