طبق خبري که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدي آشتياني زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ ۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشي کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند.

sakine-28

طبق اطلاعات رسيده به کميته بين المللي عليه سنگسار پزشکان بيمارستان براي نجات جان سکينه محمدي آشتياني از مرگ حتمي ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحي قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحي و چهار روز بستري شدن در بيمارستان جمهوري اسلامي او را به زندان منتقل کرده و در بهداري زندان بستري است.
سکينه محمدي آشتياني اکنون با ضعف شديد جسمي و شرايط روحي وخيمي دست و پنجه نرم ميکند. خواست اين زنداني محکوم به سنگسار اين است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهاي غير قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است فورا به زندان ديگري منتقل شود.

ما از همه مجامع بين المللي و سازمانهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم که جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار بدهند که سکينه محمدي آشتياني را هر چه زود تر آزاد کند.

کميته بين المللي عليه سنکسار
۲۸ فوريه ۲۰۱۴
minnaahadi@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)