نامه ای که در زیر مشاھده می کنید در تاریخ ١٣ فوریه ٢٠١۴ برای ٓاقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ارسال شده است. امضا کنندگان این نامه براین باورند که حقوق انسانی رضا شهابی عضو ھیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از او سلب شده است، و ٓاقای احمد شهید به سبب مسولیتی که از طرف سازمان ملل بر عهده گرفته موظف است به این مورد نقض ٓاشکار حقوق انسانی رسیدگی کرده و مصرانه از جمهوری اسلامی ایران بخواھد که نه تنھا رضا شهابی را از زندان ٓازاد کند، بلکه شرایط درمان صدماتی که در زندان بر او وارد کرده اند را نیز فراھم کند.جناب ٓاقای احمد شهید؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران احتراماً به عرض می رساند:

رضا شهابی کارگر، عضو ھیٔیت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ به دلیل دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران در زندان اوین تهران در بند است. او به شش سال زندان محکوم شده است.

رضا شهابی از نارسایی در َکِبد و ُکلیه و درد شدید در ناحیه کمر و انتهای ستون فقرات رنج میبرد و تنھا به کمک داروھای مسکن و کورتون توانسته است این شرایط را تحمل کند. وخامت حال او به حّدی است که پای چپ او عملا بی حس شده است و برای ھر حرکت کوچکی نیاز به ھمراھی چند نفر دارد. او حتی برای استحمام و رفتن به دست شویی ھم نیاز به کمک دارد.
در مرداد ماه سال ١٣٩١ رضا شهابی را تحت عمل جراحی دیسک گردن قرار دادند و علیرغم تاکید پزشکان مبنی بر استراحت مطلق و فیزیوتراپی، مسوالن قضایی با بی مسولیتی کامل او را به زندان بازگرداندند. به دنبال وخامت حال او در زندان، پزشک قانونی در شھریور ماه ١٣٩٢ او را در زندان اوین معاینه کرد و پس از بررسی MRI اعالم کرد که دیسک سه عدد از مهره ھای کمر او از بین رفته و او باید برای عمل جراحی بالافاصله به بیمارستان اعزام شود. در ٢٧ مهر ١٣٩٢ رضا شهابی را به بیمارستان خمینی اعزام کردند. پزشکان بیمارستان پس از معاینه ی او نظر دادند که رضا شهابی با این وضعیت جسمی به ھیچ وجه تحمل زندان را ندارد و باید ھر چه سریع تر تحت فیزیوتراپی و ٓاب درمانی در محیطی بدون استرس و خارج از زندان قرار گیرد. ٓانان اعلام کردند که در غیر این صورت بروز مشکالت حاد جسمی از جمله بی حسی سمت چپ بدن و در نهایت فلج کامل این قسمت بسیار محتمل است.
اما چرا رضا شهابی به این وضعیت دچار شده است؟ در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ چهار نفر مامور او را به طرزی وحشیانه و با ضرب و شتم شدید در خیابان دستگیر می کنند. در پاسخ به اعتراض مردمی که در خیابان شاھد ماجرا بودند می گویند که او سرقت مسلحانه کرده است و ٓادم خطرناکی است. با زور او را سوار ماشین اطالعات می کنند و در تمام طول راه در حالی که سر او را به زیر صندلی فرو کرده بودند، با لگد به گردن او می کوبند. سپس به مدت سه روز بی ھیچ سوال و جوابی او را کتک می زنند و از دست ھا و پاھا ٓاویزان می کنند. تازه بعد از این سه روز بازجویی از او شروع می شود. بازجویی ماه ھا به طول میانجامد. در این مدت ھر روز کتک میخورد و شکنجه میشود. ِکتف چپش در ھمین ایام جابه جا میشود و گردن و ستون فقراتش به شدت صدمه می بیند. چهارده ماه او را به ھمین منوال نگه می دارند تا زمانی که اعتصاب غذا می کند و مجبور می شوند او را به بیمارستان بروند.
ھمسر و دو فرزند او به دفعات چه به صورت حضوری و چه به شکل کتبی با مسوالن قضایی و دیگر مراجع تماس گرفته اند و خواھان ٓازادی او برای مداوا شده اند. سازمان عفو بین الملل، اتحادیه ھای کارگری از سراسر دنیا، نهادهای حقوق بشری، و بسیاری از شخصیت ھای شناخته شده مدنی و سیاسی، با ارسال نامه به مسوالن قضایی ایران خواھان ٓازادی رضا شھابی شده اند. تمام این تالش ھا تاکنون بی ثمر مانده اند.

جناب ٓاقای احمد شهید!
جان رضا شهابی در خطر است!

ما امضا کنندگان این نامه از شما درخواست می کنیم به سبب مسولیتی که بر عهده دارید این موضوع را به عنوان یک مورد نقض ٓاشکار حقوق انسانی مد نظر قرار داده و با توجه به اینکه زندگی رضا شهابی در خطر است و احتمال فلج شدن وی بسیار جدی است، و با توجه به نظر پزشکان متخصص مبنی بر این که ” تداوم زندان رضا شھابی به احتمال قوی او را با وضعیت وخیم تری مواجه خواھد کرد”، موکداً از مقامات مسٔیول در ایران بخواھید حکم ٓازادی بی قید و شرط او را صادر کنند تا ھرچه سریع تر خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد.
١. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران
٢. کمیته حمایت از شاھرخ زمانی
٣. انجمن کارگری دموکراسی خواه
عضو ھیٔیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھیٔیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھیٔیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھٔییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
فعال کارگری
فعال کارگری اقتصاد دان و کارشناس مسأیل کارگری فعال کارگری عضو سندیکای ترانسپورت سؤید فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری
۴. داود رضوی٬ عضو ھٔییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۵. عطا بابا خانی٬ عضو ھٔییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۶. عباس نژند کودکی٬ عضو ھٔییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٧. ابراھیم گوھری٬ عضو ھٔییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٨. وحید فریدونی٬ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٩. حسن سعیدی٬ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٠. ناصر محرم زاده٬ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١١. اکبر نظری٬ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٢. شاھرخ زمانی٬ فعال کارگری
١٣. محمد جراحی٬ فعال کارگری
١۴. فریبرز رٔییس دانا٬ اقتصاد دان و کارشناس مسأیل کارگری
١۵. بهروز خباز فعال کارگری
١۶. سعید تقوی٬ عضو سندیکای ترانسپورت سؤید
١٧. منصور اسالو٬ فعال کارگری
١٨. علی پیچ گاه٬ فعال کارگری
١٩. محمد صفوی٬ فعال کارگری
٢٠. سیامک موید زاده٬ فعال کارگری
٢١. سوسن شھبازی٬ فعال کارگری
٢٢. محمد اشرفی٬ فعال کارگری
٢٣. رضا کریمی٬ فعال کارگری
٢۴. حسن فدایی٬ فعال کارگری
٢۵. جعفر سوت ٓابادی٬ فعال کارگری
٢۶. صادق کارگر٬ فعال کارگری
٢٧. علی فروزنده٬ فعال کارگری
٢٨. غالمرضا غالمحسینی٬ فعال کارگری
٢٩. مازیار گیالنی نژاد٬ فعال کارگری
٣٠. میالد درویش٬ فعال کارگری
٣١. علی محمدی٬ فعال کارگری
٣٢. فرھاد سیدلو٬ فعال کارگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)