نامه ای که در زير مشاھده می کنيد در تاريخ ١٣ فوريه ٢٠١۴ برای ٓاقای احمد شهید گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران ارسال شده است. امضا کنندگان اين نامه براين باورند که حقوق انسانی رضا شهابی عضو ھيات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از او سلب شده است، و ٓاقای احمد شهید به سبب مسوليتی که از طرف سازمان ملل بر عهده گرفته موظف است به اين مورد نقض ٓاشکار حقوق انسانی رسيدگی کرده و مصرانه از جمهوری اسلامی ايران بخواھد که نه تنھا رضا شهابی را از زندان ٓازاد کند، بلکه شرايط درمان صدماتی که در زندان بر او وارد کرده اند را نيز فراھم کند.جناب ٓاقای احمد شهید؛ گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران احتراماً به عرض می رساند:

رضا شهابی کارگر، عضو ھئيت مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ به دليل دفاع از حقوق خود و ديگر کارگران در زندان اوين تهران در بند است. او به شش سال زندان محکوم شده است.

رضا شهابی از نارسايی در َکِبد و ُکليه و درد شديد در ناحيه کمر و انتهای ستون فقرات رنج میبرد و تنھا به کمک داروھای مسکن و کورتون توانسته است اين شرايط را تحمل کند. وخامت حال او به حّدی است که پای چپ او عملا بی حس شده است و برای ھر حرکت کوچکی نياز به ھمراھی چند نفر دارد. او حتی برای استحمام و رفتن به دست شويی ھم نياز به کمک دارد.
در مرداد ماه سال ١٣٩١ رضا شهابی را تحت عمل جراحی ديسک گردن قرار دادند و عليرغم تاکيد پزشکان مبنی بر استراحت مطلق و فيزيوتراپی، مسوالن قضايی با بی مسوليتی کامل او را به زندان بازگرداندند. به دنبال وخامت حال او در زندان، پزشک قانونی در شھريور ماه ١٣٩٢ او را در زندان اوين معاينه کرد و پس از بررسی MRI اعالم کرد که ديسک سه عدد از مهره ھای کمر او از بین رفته و او بايد برای عمل جراحی بالافاصله به بيمارستان اعزام شود. در ٢٧ مهر ١٣٩٢ رضا شهابی را به بيمارستان خمينی اعزام کردند. پزشکان بيمارستان پس از معاينه ی او نظر دادند که رضا شهابی با اين وضعيت جسمی به ھيچ وجه تحمل زندان را ندارد و بايد ھر چه سريع تر تحت فيزيوتراپی و ٓاب درمانی در محيطی بدون استرس و خارج از زندان قرار گيرد. ٓانان اعلام کردند که در غير اين صورت بروز مشکالت حاد جسمی از جمله بی حسی سمت چپ بدن و در نهایت فلج کامل اين قسمت بسيار محتمل است.
اما چرا رضا شهابی به اين وضعيت دچار شده است؟ در تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ چهار نفر مامور او را به طرزی وحشيانه و با ضرب و شتم شديد در خيابان دستگير می کنند. در پاسخ به اعتراض مردمی که در خيابان شاھد ماجرا بودند می گويند که او سرقت مسلحانه کرده است و ٓادم خطرناکی است. با زور او را سوار ماشين اطالعات می کنند و در تمام طول راه در حالی که سر او را به زير صندلی فرو کرده بودند، با لگد به گردن او می کوبند. سپس به مدت سه روز بی ھيچ سوال و جوابی او را کتک می زنند و از دست ھا و پاھا ٓاويزان می کنند. تازه بعد از اين سه روز بازجويی از او شروع می شود. بازجويی ماه ھا به طول میانجامد. در اين مدت ھر روز کتک میخورد و شکنجه میشود. ِکتف چپش در ھمين ايام جابه جا میشود و گردن و ستون فقراتش به شدت صدمه می بيند. چهارده ماه او را به ھمين منوال نگه می دارند تا زمانی که اعتصاب غذا می کند و مجبور می شوند او را به بيمارستان بروند.
ھمسر و دو فرزند او به دفعات چه به صورت حضوری و چه به شکل کتبی با مسوالن قضايی و ديگر مراجع تماس گرفته اند و خواھان ٓازادی او برای مداوا شده اند. سازمان عفو بين الملل، اتحاديه ھای کارگری از سراسر دنيا، نهادهای حقوق بشری، و بسياری از شخصيت ھای شناخته شده مدنی و سياسی، با ارسال نامه به مسوالن قضايی ايران خواھان ٓازادی رضا شھابی شده اند. تمام اين تالش ھا تاکنون بی ثمر مانده اند.

جناب ٓاقای احمد شهید!
جان رضا شهابی در خطر است!

ما امضا کنندگان اين نامه از شما درخواست می کنيم به سبب مسوليتی که بر عهده داريد اين موضوع را به عنوان يک مورد نقض ٓاشکار حقوق انسانی مد نظر قرار داده و با توجه به اينکه زندگی رضا شهابی در خطر است و احتمال فلج شدن وی بسيار جدی است، و با توجه به نظر پزشکان متخصص مبنی بر اين که ” تداوم زندان رضا شھابی به احتمال قوی او را با وضعيت وخيم تری مواجه خواھد کرد”، موکداً از مقامات مسٔيول در ايران بخواھيد حکم ٓازادی بی قيد و شرط او را صادر کنند تا ھرچه سريع تر خارج از زندان تحت درمان قرار گيرد.
١. کمپين بین المللی حمايت از حقوق کارگران ايران
٢. کميته حمايت از شاھرخ زمانی
٣. انجمن کارگری دموکراسی خواه
عضو ھئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
فعال کارگری
فعال کارگری اقتصاد دان و کارشناس مسأيل کارگری فعال کارگری عضو سنديکای ترانسپورت سؤيد فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری فعال کارگری
۴. داود رضوی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۵. عطا بابا خانی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۶. عباس نژند کودکی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٧. ابراھيم گوھری٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٨. وحيد فريدونی٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٩. حسن سعيدی٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٠. ناصر محرم زاده٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١١. اکبر نظری٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٢. شاھرخ زمانی٬ فعال کارگری
١٣. محمد جراحی٬ فعال کارگری
١۴. فريبرز رٔييس دانا٬ اقتصاد دان و کارشناس مسأيل کارگری
١۵. بهروز خباز فعال کارگری
١۶. سعيد تقوی٬ عضو سنديکای ترانسپورت سؤيد
١٧. منصور اسالو٬ فعال کارگری
١٨. علی پيچ گاه٬ فعال کارگری
١٩. محمد صفوی٬ فعال کارگری
٢٠. سيامک مويد زاده٬ فعال کارگری
٢١. سوسن شھبازی٬ فعال کارگری
٢٢. محمد اشرفی٬ فعال کارگری
٢٣. رضا کريمی٬ فعال کارگری
٢۴. حسن فدايی٬ فعال کارگری
٢۵. جعفر سوت ٓابادی٬ فعال کارگری
٢۶. صادق کارگر٬ فعال کارگری
٢٧. علی فروزنده٬ فعال کارگری
٢٨. غالمرضا غالمحسينی٬ فعال کارگری
٢٩. مازيار گيالنی نژاد٬ فعال کارگری
٣٠. ميالد درويش٬ فعال کارگری
٣١. علی محمدی٬ فعال کارگری
٣٢. فرھاد سيدلو٬ فعال کارگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)