اصول ۱۷۷ گانه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول‌: اصول کلی‌۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌. اما در زمان ثبت نام پسرم ۳۵۰۰۰۰تومان گرفته اند اکنون هم درخواست ۱۰۰۰۰۰تومان شده است مدرسه شاهد که مخصوص خانواده های شاهد است دولتی هم هست بنده جانباز هم هستم قضاوت با شما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)