اصول ۱۷۷ گانه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول‌: اصول كلي‌۳ ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‌. اما در زمان ثبت نام پسرم ۳۵۰۰۰۰تومان گرفته اند اکنون هم درخواست ۱۰۰۰۰۰تومان شده است مدرسه شاهد که مخصوص خانواده های شاهد است دولتی هم هست بنده جانباز هم هستم قضاوت با شما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)