از دیر باز  حکومت‌ها در راستای  صاحبان زر، زور و مناسبات نابرابر، از مجازات اعدام، با توجیه پیش‌گیری از جرم و جنایت  استفاده کرده و هنوز هم در بسیاری از کشورها آز آن بهره می‌برند. اعدام  نامی آشنا و ترسناک در تاریخ است که به اشکال مختلف و به شیوه‌های متفاوت از طرف رژیم‌های  استبدادی و غیردموکراتیک به‌کار گرفته شده و می‌شود. اعدام یعنی قتل عمد از طرف دولت و قدرت حاکم با توجیه حفظ نظم و امنیت عمومی.  سوزندان در میان آتش در قرون وسطی، لینج کردن سیاهان در دوره برده‌داری، سنگسار کردن با قوانین مذهب، دار زدن، با شمشیر گردن زدن، زنده بگور کردن… همه در روند  تاریخ  برای  ایجاد ترس و بیم و تحکیم حفظ نظم غیرانسانی موجود بوده است. مرگ ناشی از گرسنگی قانونی شد و دزدی نان جرم و در مقاطعی نه فقط زندان شاید برای وحشت دیگران سارق نان را اعدام می‌کردند، تا قداست اقتدار حاکمان جامعه پابرجا بماند و دیگران در فکر تغییر جامعه نابرابر نیفتند. امروزه در ایران احکام قرون وسطی نظیر قصاص، سنگسار، قطع دست، حلق‌آویز کردن در ملا‌عام همگی خشونت و بازتولید خشونت را در جامعه نمودار ساخته و می‌سازد. 

حالا بعد از نارضایتی و اعتراض عمیق مردم توازن قوا تغییر کرده است و رژیم فرتوت اسلامی زیر فشار مقاومت و مبارزه مردم از بسیاری از این اعمال خشونت‌آمیز مجبور به عقب نشینی شده است‌ و حتی مخفیانه اعدام می‌کند و بعضا اسامی اعدامی‌ها را هم از ترس اعلام نمی‌کند. رژیم  جنایتکار اسلامی همچنان مقام اول را در استفاده از حربه اعدام شکنجه داردکه از ترس تجمع مردم، نیروهای امنیتی اجساد اعدامیان را شبانه و مخفیانه دفن می‌کنند.  کارنامه  چهل و سه سال قتل و غارت رژیم جمهوری اسلامی ماحصل‌اش مجموعه‌ای از بحران‌های  اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، و در سطح سیاسی بحران مشروعیت است که رژیم را به وحشت انداخته، و با آوردن رئیسی (عضو هیأت مرگ) به روی صحنه و با یک دست کردن نظام در برابر آماج  جنبش‌های اجتماعی کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و تمامی مردمی که هر روزه سفره نانشان کوچک وکوچک‌تر می‌شود. می‌خواهند با مشت آهنین در برابر شورش ‌گرسنگان صف‌آرایی کنند و آن را درهم شکنند. مردم هر روزه رژیم را به مصاف می‌طلبند و این نبرد کماکان ادامه دارد و شاید از دل آن جامعه‌ای عاری از ستم و بهره‌کشی، توام با رفاه و شادی، حفظ محیط زیست با مشارکت مردم در تشکل‌های خودسامان طلوع فردایی روشن را  نوید دهد‌. همزمان با دیگر نهادهای چپ و دموکراتیک شنبه ۹ اکتبر ساعت ۳۰/۱۱ Klagesmark Amگرد می‌آییم و رژیم حامی اعدام را هر چه بیش‌تر افشا می‌کنیم.

 

   زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 زندان، شکنجه، اعدام ممنوع باید گردد

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 زنده باد آزادی و برابری 

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)