ناب مهرداد عارفیانی میدانی بزرگترین بدی کتمان ناپذیر حسد ورزی و رشک بری در چیست ؟ اینکه کاملا چهره حقیقی ات را آشکار میسازد که چگونه با سوژه سازی و بهتان زنی عقده ها و حقارت هایت را ابراز میداری !
اما این پدیده تازه ای نبوده و اصلا هم تعجب برانگیز نیست . از همان نخست که شاهین نجفی پا به عرصه هنر گذاشت با آماجی از انتقادات و چرندیات صد من یک غاز امثال شما مواجه شد . میدانی چرا ؟ گر چه خودت بهتر از من میدانی اما باز مینویسم ! زیرا این مساله از همان ابتدا برای شما همانند تیغی در گلو عقده سنگینی شده بود ” که یک شهرستانی از گرد راه رسیده و مخاطبان بسیاری را مجذوب خود نموده است ” .
لذا برای شما عقده است که خود شهامت و جربزه این را هرگز نداشته و ندارید که همانند شاهین بی پرده و دلیرانه و با فریادی رسا به گرگ صفتی دجالان رژیم و ظلم و استبداد و تبعیض بر ملت معترض بشوید !
” دریوزگی و گه خوردم ” ! تعبیرت از شاهین این است !؟ … تو که دم از حقانیت و روشنگری و قانون تبعید میزنی -تا کنون خودت چه گهی در راه نجات ملت ایران خورده ای ؟ …
به راستی که دونمایگی و حقارت از سر و روی امثال تو و هم مکتبانت میبارد که همچون گوسفندان پشم را به عوض پنبه گرفته و برای جنابعالی لایک و کامنت میگذارند .
میخواهم بدانم هنگامی که شاهین همواره در حال تابو شکنیست و سرسختانه به نبایدها در حال اعتراض و انتقاد است – تو و هم کیشانت که همچون مگسان دور پهن به گردت آمده اند در کدام سوراخ موش قایم شده اید ؟ آن دسته از هم کیشانت که مدعیند شاهین جملات و عبارات درهم شکسته و بی محتوا را همچون پتک بر فرق سر مخاطبانش فرود می آورد – خودشان تا به حال چه گلی به روی ملت ایران زده اند ؟ یا چه گامی در راه تحقق آزادی برداشته اند ؟ جز اینکه تا بوده و هست در سوراخهای خودشان مخفی شده و فقط با صدای زوزه شان گوش فلک را کر میکنند ؟!
جز این است که همواره در کمین نشسته اند تا سوژه ای شکار نموده و بدین طریق پارازیتهایشان را اشاعه دهند ؟
در واقع هنگامی که شاهین را به بلندگوی رژیم نسبت میدهی چهره واقعی خود را آشکار تر میسازی ! ما هم کور و کر نیستیم و میفهمیم ! بدیهی است که بلندگو و آلت دست حکومت تو و هم مکتبانت هستید که همواره سعی بر این دارید با هر حربه ای که شده سوژه ای فراهم کنید تا از آن تعابیر چرند و صدمن یک غاز استخراج نموده و انعکاس بدهید و با برچسب زدن واقع بینی و روشنگری به مزخرف بافیها و اتهام زدن هایتان که یقینا برایند بخل و حسدورزیتان است میکوشید تا از سویی خودی نشان داده و بدین طریق عقده های حقارت خود را تخلیه نمایید – و از سوی دیگر هم به شیوه ای مرموز و نا مستقیم جایی برای خود در آغوش حکومت باز نموده و بدین طریق رندانه خود را نزد رژیم اسلامی عزیز نمایید !
اما بدان که دیگر حنای این سالوس ها برای ملت رنگی ندارد و با این کارها تنها خودت را مضحکه مینمایی !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)