موضوع این بحث «هایند‌سایت ‌بایاس» Hindsight Bias و جانبداری و «قضاوت» بعد از عمل است. هایند‌سایت ‌بایاس را با مسامحه «سوگیری پس‌نگر» نامیده‌ام. به رویکرد و نگاه اُبژکتیو که بدون آن به ذهنیت و خیالبافی دچار می‌شویم نیز، اشاره می‌کنم. ضرورت طرح موضوع از جمله به این خاطر است که بسیاری از ما نسبت به وقایع گذشته و آنچه در میهن ستمدیده ایران روی داده است در نوعی «هایندسایت» به سر می‌بریم و ارزیابی شتابزده می‌کنیم
ادامه …لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)