چند سال پیش(۲)
نهم دی ماه سال ۱۳۵۸،روزنامه بامداداز قول موسوی خوئینی ها نوشت.
موسوی خوئینی ها در ارتباط با سناد لانه جاسوسی طی یک سخنرانی گفتند:
«در افشاگری ها با اشخاص سر جنگ ندارند واین چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفتندباید ابتدا اسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودوآنها بررسی کنندتا اگر مصلحت بود افشا گردد. کدام مصلحت؟سوال ملت ایران امروز این است این همه اسنادی که در مرکز اسناد ساواک ایران وجود داشت کدامیک برای ملت ایران افشا شد؟
از سوی دیگر آیا افشای جریانات انحرافی سیاسی ،مبارزاتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگر اشخاص را می خواستند محاکمه کنند که به دادگاه ار جاع شود؟
مگر بحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکنند… چقدر پرده پوشی؟چقدر مخفی کاری کردن حقایق؟تا چقدر ملت را بی خبر ازاین واقعیت ها نگاه داشتن؟
دانشجویان صادقانه تصور می کردند و تصور می کنند که بایداین اسناد را درمعرض دید و نگاه ملت قرار دادتا ملت قضاوت کنندحالا اگر ملت ایران معتقد است این اسناد نباید افشابشود، افشا افشا نمی کنند! ولی این مردمندکه فریاد می زنندد باید افشا گردد،باید افشا گردد!….
ما نمی خواهیم کسی رازندانی کنیم که چرا تو از امام بدت می آید،ما می خواهیم به ملت به گوئیم که این آقای روشنفکری که ازشما بدش می آید،آمده پیش کاردار و پیش جاسوس سیا درد دل می کرده است.این دیگر دادستان انقلاب نمی خواهد .اگر ملت درباره یک چیزی قضاوت کرد کدام دادگاه حق دارد برخلاف قضاوت او قضاوت کند!
یازدهم دی سال ۱۳۵۸،روزنامه بامداد از قول مهندس مهدی بازرگان نوشت:
بازرگان در پاسخ به موسوی خوئینی ها:
جناب آقای موسوی خوئینی!جنابعالی روز شنبه ۸دی در اجتماع برابر سفارت سابق آمریکا بااشاره به افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام و عنوان کردن سیاست گام به گام،به کنایه و واضح نهضت آزادی ایران را مورد اتهامات ناروا وحملات بی محابا قراردادید.
حقایق وواقعیت ها طوری است که دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسا به اظهارات شما ودیگران بدهیم ولی بنا به مصلحت مملکت وانقلاب از حق دفاع مشروع صرف نظرکرده به سوال ذیل اکتفا می نمایم:آیا آمریکا ودشمنان داخلی از سیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتر شادمی شوند یا از اینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی در حساس ترین روزها به جان یکدیگر بیفتند؟
خدا عاقبت ما را بخیر کند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)