ایتوس، پاتوس، لوگوس / Ethos , Pathos , Logosلوگوس کلمه است و سایه بر سایه ملکوت می‌ساید. نباید معنی غایی نهفته در آن را ندید و هر تصمیم نابخردانه و نابجایی را توجیه نمود. تکیه بر اتوس و پاتوس و لوگوس، با دهن‌کجی به آداب و اخلاق، با سوار شدن بر ذهنیت عاطفی و مذهبی مردم و با زیرپاگذاشتن خرد و استدلال هیچ میانه ای ندارد. لوگوس بیان کلمه حق در برابر جباران است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)