از صدر اسلام تا کنون مخالفان دین یا مخالفان اسلام برای توجیه مخالفت خود، با تکیه بر آیات متشابهات به مسخره کردن و استهزا پیام قرآن بر می آمدند. ابتدای اسلام ، مردم نیمه وحشی آن زمان آیات متشابهات را با فرهنگ عقب ماندۀ خود همسو نمی دیدند و با این وسیله به مخالفت بر می خاستند. برعکس آن، رفته رفته که فرهنگ جامعه پیشرفت می کرد، و آیات متشابه که خلاف دستور قرآن به روز نمی شدند، این بار بخشی از روشنفکران به انتقاد از عقب بودن آیات متشابهات نسبت به فرهنگ جامعه پرداختند که تا امروز ادامه دارد. مقصر کیست؟ در درجۀ اول همان روشنفکرانی هستند که زحمت پژوهش را به خود نمیدهند و سپس کسانی هستند که در طول تاریخ دین را به انحصار خود در آوردند سلطۀ خود به جامعه را با دوام گردانند.،

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)