خسرو روزبه در بازجویی‌هایش چهارده دلیل اقامه می‌کند که تمام اعضای کمیته مرکزی حزب توده از ترورهایی که صورت گرفته اطلاع داشته‌اند. متاسفانه دستگاه تیمور بختیار و بعداً ساواک (و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس) از زیر و بم این ترور‌ها که در بازجویی‌ها به دقت تشریح شده، مطلع بودند، اما مردم ایران و حتی احمد شاملو که در وصف خسرو روزبه شعر سروده بود، از آن خبر نداشتند و همه خیال می‌کردیم محمد مسعود توسط دربار و مامورین امنیتی رژیم شاه کشته شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)