ایـن کتابچـە شـامل تحلیـات ژرف رهبـر آپـو در مورد مسـئلەی یهـود و معضل اسرائیل-فلســطین می‌باشــد کــە از بخش‌هــای گوناگــون کتــاب “مانیفســت تمـدن دموکراتیـک” گـردآوری شدەاسـت، تـا خواننـدە بتوانـد زوایـای پنهـان جنـگ اسرائیل-فلسـطین را در بسـترەای تاریخـی درک نمایـد. در خاورمیانـه مســئلەی اسرائیل-فلســطین، مســئلەی کــورد و اشــغالگران، مســئلەی عــراق، افغانسـتان، ایـران، آذربایجـان و ارمنسـتان همەگی از مشـکلی عمیق و مشـترک بـە نـام “دولت-ملـت” ناشـی می‌شـود، و اقتدارگـران جهانـی و منطقـەای بـا رواج انــواع ملی‌گرایــی و دین‌گرایــی خاورمیانــە را بــە میــدان جنــگ تبدیــل کردەانـد. در ایـن صـد سـال اخیـر بـا تاسـیس هـر دولت-ملتـی رودخانـەای از خــون بــە پــا شــد، اکنــون نیــز حافظــان سیســتم هژمونیــک جهانــی و دولتمــردان منطقــەای هنــوز بــر طبــل توخالــی چنیــن سیاســت پلیدی می‌کوبنــد. در ایـن هزارتـوی بحران‌هـا و جنـگ و خونریـزی، رهبـر آپـو سیسـتمی نویـن را بـە مثابـەی آلترناتیـو سیسـتم کنونـی بـە خلق‌هـا اهـدا کـردە اسـت و بـە جـای سیسـتم هیولایی دولت-ملـت، سیسـتم کنفدرالیسـم دموکراتیـک را ارائە دادە اســت، سیســتمی کــە بــە جــای رویارویــی و نبــرد ملت‌هــا و انســان‌ها در مقابــل هــم، بــە هــم زیســتی ملت‌هــا و مذاهــب و اعتقــادات گوناگــون در کنــار هــم تحــت نــام “ملــت دموکراتیــک” اعتقــاد دارد و جهــت برســاخت آن بــە مبــارزات دموکراتیــک می‌پــردازد. در ایــن کتابچــە عـلـاوە بــر تحلیــل مســائل، راه‌حــل محتمــل نیــز گنجانــدە شــدە اســت. در مقابــل یورش‌هــای ضـد انسـانی اقتدارگرایـان جهانـی و منطقـەای، مبـارزات مـردم خاورمیانـە بـا پیشـاهنگی جنبـش آپوئـی و خلـق کـورد، جهـت برسـاخت دموکراسـی و حیات آزاد روزبـەروز گسـترش می‌یابـد و بـە طـور حتـم مبـارزات آزادیخواهانـە پیـروز خواهنــد شــد. ایــن کتابچــە در زمانــەای منتشــر میشــود کــە رهبــر آپــو در زنـدان امرالـی تحـت سـخت‌ترین انـزوای تاریـخ بـە سـر می‌بـرد و در مقابـل جنبـش آزادی، خلـق کـورد و آزادیخواهـان جهـان کارزار “آزادی بـرای رهبـر آپـو، چارەیابـی سیاسـی بـرای مسـئلە کـورد” را بـا مبـارزات خویـش در همەی سـطوح اجتماعـی آغـاز کردەانـد، چـرا کـە آزادی فیزیکـی رهبـر آپـو، هـم زمان آزادی کوردســتان اســت، و آزادی کوردســتان منجــر بــە ایجــاد خاورمیانــەی دموکراتیــک می‌شــود و در ایــن راه “آزادی پیــروز خواهــد شــد”.

برای دانلود این کتابچە اینجا را کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)