برای همە کس عیان است کە مردم آبدانان متحدانە و در هر شرایطی در کنار یکدیگر ایستادە و تا پای جان پشتیبان یکدیگر می‌باشند. پس از قیام مردم در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی و فروکش کردن موج اول قیام در سراسر کشور، با تاسف بسیار جو شدید امنیتی کماکان در این شهر برقرار بودە و نیروهای امنیتی بە کرات آسایش همشهریان و خانوادەها را بەهم می‌زنند.

این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی با سخنرانی سردار شاکرمی در جمع بسیجیان و سپاهیان آبدانانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت تشدید شدە و نیروهای امنیتی با ورود غیرقانونی بە منازل شهروندان و دستگیری جوانان، خود بە عامل بی‌ثبات کنندە شهر تبدیل شدەاند.

در نتیجە فرمان صادر شدە از طرف فرماندهی سپاە امیرالمومنین ایلام، نە تنها در شهر فضای رعب و وحشت ایجاد شدە، بلکە همزمان تهدید فرزندانمان در اروپا، ترکیە و اقلیم کردستان زیاد شدە و علنا آنها را بە ترور و ربایش تهدید می‌کنند.

متاسفانە اقدامات تشنج‌آمیز این نیروها بە همینجا ختم نشدە و با قتل آشکار دانشجوی نخبە‌مان بامشاد سلیمانخانی، داغ تازەای را بر دل مردم این شهرستان محروم گذاشتەاند.

در نتیجە این فشارها و اقدامات تحریک آمیز، اعتراض بە قتل ناجوانمردانە بامشاد سلیمانخانی و نیز برای نشان دادن دوبارە اتحاد ناگسستنی‌مان، روز پنج‌شنبە یازدهم خرداد را با اعتصاب عمومی کردە و همان شب نیز دست بە تجمع مسالمت‌آمیز زدیم کە با نهایت تاسف، توسط همان نیروهای خشونت‌طلب بە مجروحیت چندین نفر از همشهریهایمان منجر شد.

قصاوت نیروهای سرکوبگر سپاە پاسداران و بسیج بەحدی بود کە حتی مستقیما بە سوی عابران پیادە نیز شلیک کردە و با خودرو از روی مجروحین رد شدەاند.

ما بە‌عنوان بزرگان شهر آبدانان و نیز جوانان مبارز بە ستوە آمدە، بە فرماندهی سپاە امیرالمومنین ایلام و همچنین نیروهای امنیتی‌ای کە بیرحمانە بە سوی همشهریان خود شلیک می‌کنند، هشدار می‌دهیم کە ما بەهیچ‌وجە خواستار ادامە خشونت نبودە و متقابلا خواستار پایان دادن بە این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی از طرف نیروهای نظامی و امنیتی هستیم.

در ذیل خواستەهای خود را صراحتا خطاب بە نیروهای نامبردە اعلام می‌کنیم. امیدواریم این مراجع نظامی و امنیتی با وقع نهادن بە خواست مردم، بە این شرایط امنیتی پایان دهند؛ در غیراینصورت با ادامە شرایط موجود در آیندە نیز شهر را بە اعتصاب کشاندە و با قیام‌های اینچنینی، اتحاد و عزم خود را بە افکار عمومی نشان خواهیم داد:

یک: تشکیل کمیتە حقیقت‌یاب برای مرگ مشکوک شهید بامشاد سلیمانخانی و برداشتن تمام فشارهای امنیتی از روی خانوادە ایشان.

دو: پایان دادن بە فضای رعب و وحشت در شهر، عدم ورود غیرقانونی بە منازل شهروندان و تعقیب جوانان و همچنین آزادی بدون قیدوشرط محمد دانیالی و ناصر رضایی

سە: پایان دادن بە تهدید بە ترور و ربایش فرزندانمان در اروپا، ترکیە و اقلیم کردستان. بدون‌ هیچ شکی، درصورت هرگونە خطر جانی برای آقایان عیسی بازیار، پژار ملکی، یوسف نظری و خانم کبری رحمانی، روش مبارزە خود را بەنوع دیگری در پیش خواهیم گرفت!!

چهار: برگرداندن نیروهای سرکوبگر بە شهرهای خود و عدم پیگیری قضایی مجروحین قیام‌ها و خصوصا قیام یازدهم خرداد.

پنج: پایان فشارها بر کاسبکان و مغازەدارانی کە در راستای مبارزە مدنی اقدام بە اعتصاب عمومی کردەاند.

بار دیگر ضمن یادآوری این موارد بە سردار شاکرمی فرماندهی سپاە امیرالمومنین ایلام و فرماندار نظامی آبدانان، تاکید می‌کنیم کە خواستار پایان دادن متقابل بە وضع موجود می‌باشیم.

در پایان نیز با تسلیت خالصانە بە خانوادە محترم سلیمانخانی، عهد می‌بندیم کە همیشە در کنار این خانوادە داغدار خواهیم بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)