با توجه عملکرد ضد مردمی و نقش شورای رقابت (که بین مردم شورای رفاقت مافیایی ها مشهور شده) یکی نهادهای ضد مردمی و از عوامل گرانی و مزدور مافیای فاسد داخلی است، نقش افراد مزدور ظالم و ضد ایرانی دیگر نزد مردم رسوا شده. امثال تشخیص مصلحت تا شورای نگهبان… همگی نهادهی امپرالیستی دیکتاتوری این حاکمیت ضد بشرب هستند. مخالفت های اخیر این شورا و دامن زدن به تعادل بازار و خودتحریمی و خودتخریبی به بهانه مختف، بایست مردم اکثریت فرودست اعضای این گروهک جزء اهداف جنایتکاران مافیایی قرار دهند.

قبلا گفتن دیگر قیمت خوراکی تا لوازم خانگی گران نمی کنند، اما گران کردن و بر دزدی تورم خواری اقلیت حرام لقمه مافیا تاکیید کردند.

بایست چنان نهادهی منحل شود.

بایست اصول جمهوریت (دموکراسی/حکمرانی مردمی) و تفکیک قوا با هر وسیله حتی قیام کارشان تمام کرد.

حرام لقمگان ضد بشری و همدست اجنبی تحریم چی در تمام نهادهای ج.ا در ایران نفوذ کردند.


باید حکومت ج.ا در ایران که مدعی عدالت است، تمام عوال فاسد از جمله رانت و اختلاس بردارد مانند… بخوانید مطالب را

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)